Katechismus hebrejce v SSSR

(Pravidla chování)

První červnovou sobotu roku 1946 zabavila tajná policie v Leningradské chorální synagoze u izraelských diplomatů (kteří tehdy ještě neměli imunitu, Izrael byl vyhlášen teprv 14.5.1948) knížečku, podle tisku i papíru vytištěnou v cizině, a Ždanov ji odnesl k Stalinovi.

Ten nejprve myslel, že jde o provokaci, že Izrael chce se odchýlit od prosovětské orientace, kterou Ben Gurion Stalinovi slíbil. Ale jelikož izraelští diplomaté v Moskvě šířili dokument mezi ruskými židy i nadále, usoudil, že sionisté spíš hodlají vyvolat vlnu uprchlíků do nového státu Izrael, kterou v případě nových pogromů Stalin by byl donucen nejen povolit, ale i financovat. Stalin k pogromům nepřistoupil, avšak po otravě Gottwalda dostal strach o vlastní život. Reagoval aférou "bílých blůz" a zatýkáním židů. Brzo poté zemřel.

(Bílé blůzy - skupina židovských lékařů, kteří prý otrávili řadu osobností, včetně Ždanova za jeho antikosmopolitismus a čs. prezidenta Gottwalda za to, že dal pověsit žida Slánského. Andrej A. Ždanov - otráven r. 1948. Gottwald - otráven v Moskvě 11.1.1953, zemřel až 14.3.1953, 9 dní po Stalinovi, podle mínění národa "na nachlazení a na chlast.")

Je udivující, že tak důležitý dokument, který četly miliony lidí a sehrál historickou úlohu, nebyl do češtiny oficiálně přeložen, snad se o něm ani nedočtete. Je možné, že existovala upravená verze i pro jiné národy. Připomíná víc jak 100 let staré Protokoly, ale vypadá aktuálně i po těch svých 65. letech existence. Překlad jsem doplnil novějším vydáním z Tel Avivu z r.1958 a vypustil asi 10 odstavců.

LP
Hebrejci !

Milujte se navzájem, podporujte se vzájemně, buďte jednotni, i v případě, že jste rozmístěni po širokém povrchu zemském, i v případě, že jste blízko sebe a nenávidíte jeden druhého.

Naše síla spočívá v jednotě. V ní je záruka našich úspěchů, naší spásy a našeho rozkvětu. Mnohé národy zahynuly, protože neměly jasný program a dlouhé lokte. Zato my, díky našemu rozptýlení po celém světě a přesto v jedné rodině, prošli jsme zkrz staletí, zkrz národy, přežili jsme, rozmnožili se a zocelili. Jednota je náš cíl i prostředek k dostižení cíle /.../

Pomáhejte si navzájem, nebojte se používat protekci - je to náš hlavní instrument. Náš nacionalismus je internacionální a proto věčný. Otvírá dveře hebrejcům všech národností, všech vyznání a všech politických stran. Skutečný internacionalismus je pouze ten, který má krevní vztah s židovstvím, vše ostatní je profanace a klam. Obklopte se lidmi blízkými krví, jen oni vytvoří vám nutnou biosféru.

Formujte naše kádry. Kádry řeší vše, kádry dneška jsou náš zítřek. Každá laboratoř, každá katedra, každý institut, časopis, noviny, vydavatelství musí se stát tavírnou našich národních kádrů.

Dejte gójům více vodky, aby degradovali a skutečně představovali pracující skot. Peníze, alkohol, sex a žádná duchovnost! Sami nekonzumujte žádný alkohol, nekuřte, abyste rodili zdravý, tělesně zdatný židovský dorost, schopný převzít štafetu nové generace.

Připravujte hebrejskou mládež, aby převzala štafetu nové generace. Nechť každé pokolení nežidů se střetává s naší lépe vyzbrojenou mládeží. Všemi prostředky potlačujte sebevědomí gójů. Nejlepšího mezi nimi rozdrďte, snižte, zato toho nejhoršího, podobného tupému beranu, povyšte.

Pokaždé, kdy odchází starší pokolení, na jeho místo musí nastoupit mocná kohorta výborně připravených, mladých židů, zakalených duchem Izraele.

Za tím účelem jmenujte naše mladé lidi na klíčové posty, dokažte jejich geniálnost a zralost. I když tomu tak není, však oni dozrají ve své funkci. Kdo poroučí, ten má pravdu.

Svým dětem musíme předat víc, než jsme převzali od svých otců, aby i oni to uchránili, rozmnožili a předali svým potomkům. V tom je naše síla, naše stabilita, naše nesmrtelnost, byť ve srovnání s většinou gójů, jsme fyzicky slabší. Nevadí; bohem vyvolený syn Izraele nepotřebuje se zabývat těžkou prací. Moysey Yegova pravil: "U každého syna Izraelova kolena bude 2800 otroků. Gójové, to jsou naši otroci..

Svět je krutý a není v něm místa na filantropii. Každý národ je sám svého štěstí strůjce. Neohlížejte se na kádry slovanské. Když jsou leniví o sebe se postarat, proč bychom my měli se starat? Leniví a s nedostatkem energie k myšlení, hlásají ubrečenou propagandu o snášenlivosti a lásce k bližnímu.

Zakládejte kolektivy a pomocí těchto kolektivů vytlačujte góje. Nezapomínejte, že všechny vysokopostavené, vlivné, výnosné funkce na prostoru od Karpat k Tichému oceánu náleží nám právem našeho vyvolení. Současně mějte na zřeteli, že mnozí nežidé, pokud si berou z nás příklad, mohou dorůst do naší úrovně a mohou zabírat místa, která náleží pouze nám, světozářným synům Izraele.

Náš veliký mudrc kdysi na nevolnickém rynku v Římě je nazval sklavami, to jest otrokami v duši. Proto u našich nohou musí padnout všichni slované jako první. Pohrdejte jejich milosrdenstvím, povzneste se nad ním, synové Izraele, tak jako Jehova povznesl se nad námi. On však nás vyvolil, povýšil se nad námi ale neponížil nás, nás jedinečných.

Zakládáme kolektivy proto, aby gójové nám nepřekáželi žít naším způsobem. Nechť oni zkusí také dělat své kolektivy, ale sotva se jim to podaří. Díky svému egoizmu rozhádají se dříve, a my s pomocí Nejvyššího jim v tom pomůžeme.

V Rusku gójové od nás mnohé přejímají. Jejich opičí mimikra sama není nebezpečná, pokud mezi nimi nedojde ke sladění názorů na mnohé otázky, které by vedlo k společnému veřejnému mínění. To by pak představovalo velkou sílu a nám bylo nebezpečné.

A proto rozhádanost gójů je náš úkol. Nedopusťte, aby se dala dohromady ohromná masa gójů, která by nás mohla pohltit. Na druhé straně, k smíru také nesměřujte, protože nenávist gójů násobí naši ostražitost a tudíž naše síly.

Slované, obzvlášť Rusové, nejsou schopni hlubokého myšlení, analyzovat a dělat vývody. Podobají se sviním, které žijí s rypákem ve svém korytě a netuší, že nad nimi je nebe. Veškeré jevy přijímají povrchně, příliš konkrétně, nevidí fakta v jejich následnosti a spojitelnosti, nejsou schopni přemýšlení, zobecnění a abstrakce. Každý případ je pro ně pouze případ, byť k němu docházelo často.

Naše ideologie je v zásadě opačná. Oni: Radší míň ale líp. My: Radši víc ale líp. Oni: Radši být chudý a zdravý než bohatý a nemocný. My: Radši zdravý a bohatý než chudý a nemocný. Oni: Všechno nebo nic. My: Radši něco než nic. Oni: Rozdávat je stejně milé jako dostávat. My: Obdarovat někoho může být i příjemné, ale dostat něco je nejen příjemné, je i užitečné.

Oni: Dodržovat zákony je povinnost, je to základ harmonie společnosti. My: Zákon je hora, chytrý člověk horu obejde. Oni: Zvítězíme nebo zemřem. My: Vítězství pro život a štěstí, nikoliv život pro vítězství. K čemu je vítězství, nepřinese-li život v blahobytu? Hoře z porážky lze přestát; všeho dosáhne ten, kdo umí čekat.

Vše, co umí a znají gójové, my umíme také, ale co známe a cítíme my, oni by neměli znát. Vše co oni vlastní, je jejich krajní hranice. Co vlastníme my, to je náš prostředek k dostižení většího. Vše co oni dnes vlastní, je naše v jejich dočasném používání. Odebrat od nich to, co Nejvyšší nám odkázal, je naše povinnost.

Slované jsou tvrdohlaví, ale na dosáhnutí cíle nemají dost houževnatosti. Nejsou ani schopni ten cíl před sebou jasně postavit. Jsou leniví a proto stále spěchají, velkého rozhodného vítězství zkoušejí dosáhnout naráz. Avšak takové vítězství často nepřichází vůbec a oni se ocitají u rozbitého koryta. My jsme pro taktiku malých vítězství, i když nejsme proti velkým. Malé vítězství je také vítězství, malý úspěch je také úspěch. Z malého se skládá velké.

Slované neumí vládnout ani poslouchat. Geneticky jsou to sabotážníci. Jsou závistiví, nenávidí svého bližního jakmile se začíná vyvyšovat nad šedou tlupou. Udělejte co můžete, aby jej ti průměrní rozdrtili, udělají to s radostí. Buďte vždy arbitrem, zaujměte pózu mírotvůrce, hajte "nešťastníka", na kterého se řítí tlupa. Ale jen do té míry, abyste prosluli jako dobrý a objektivní člověk. Vydržte v této póze a brzo zaujmete místo toho, kterého zničili.

Když se dva slované rvou, pouští si krev, zdravomyslící žid při tom vždy vyhrává. Tváříce se objektivně, štvěte je proti sobě, rozdmýchávejte závist jednoho na druhého, ale rozumně, abyste ukázali svůj dobrý úmysl.

Slované budou nezničitelní pokud v nich zůstane zárodek sebevědomí. Sovětská vláda dává neohraničené možnosti k jeho vyhubení. Využijte těch možností, hebrejci SSSR, a budete pány veškerého prostranství od Karpat až k Tichému oceánu.

Slované neumí žít a stavit před sebou úkoly. My stavíme před nimi úkoly efemerní, pomíjející, a oni se pokouší je řešit.

Oni zbožňují přírodu, milují vše, co je veliké. Dejte slovanům plány na gigantské stavby a oni sami zničí svůj životní prostor. Slibte jim vysoké úrody a dejte jim plno chemie. Dostanou vysoké úrody zrna i ovoce, kterými si otráví endokrinní žlázy, krev i mozek. Žádejte pro ně vysoké platy a současně propagujte alkoholické nápoje, jejichž účinek je podobný, jako jedovaté chemikálie v zemědělství.

To bude jejich konečná zhouba. V naší budoucí provincii Veliký Východ, táhnoucí se od Karpat ku Pacifiku, lidský element bude zbytečný. Potřebujeme jen pokorné, se vším souhlasící góje v plném slova smyslu.

Oni neumí prosit, pro ně je to ponižující, ačkoliv i tak jsou chudí a ponížení. My říkáme "každé ponížení je blaho, pokud přináší výhodu". K dosáhnutí cíle lze se ponížit, může to být i důstojné. Neexistuje amorální postupek, jednáme-li k prospěchu našeho národa. Cíl světí prostředky, mravné je vše, co je výhodné.

Slované jsou hloupí a hrubí. Svoji hloupost nazývají čestností, pořádkem, vyššími principy. Nedostatek přizpůsobnosti a schopnosti měnit chování v závislosti od situace, nedostatek ohebnosti umu nazývají gójové "být samým sebou". Jsou tak hloupí, že neumí ani dobře lhát. Nazývají to čestností, ačkoliv lež a nečestné chování jsou jim vrozeny. Jejich primitivnost se za starých časů zvala barbarstvím, v středověku rytířstvím, později džentlmenstvím. Pro hloupost se zabíjeli na souboji, dnes končí život sebevraždou. Nebudeme jim v tom bránit.

Mají omezené schopnosti, proto všemu staví hranice. My říkáme: Možnosti člověka jsou neomezené, jedná-li podle okolností. Myšlení gójů uvízlo u hranice, kterou si dali a nejsou schopni překročit. V tom je jejich neštěstí, v tom je naše superiorita. Mluvte a jednejte tak, jak nepřipouští jejich morálka. Dělejte to, co se jim zdá nemožným. Oni toho nejsou schopni.

Vaše řeč musí být omračující, energická, agresivní, sebevědomá. Více šumu a slovního pozlátka, více nepochopitelného a vědecky mlhavého. Tvořte teorie, hypothézy, směry, školy, metódy reálné i nereálné. Čím extravagantnější, tím líp! Nevadí, že ty theorie nikdo nepotřebuje, že zítra přijdou v zapomenutí. Nechť gójové si lámou hlavu a nachází v nich, co v nich není, zítra dáme novou stravu jejich primitivním mozkům. Nezáleží na tom, co říkáte, záleží na tom, jak to říkáte. Sebejistota v projevu bude chápána jako přesvědčení, ambice jako vznešenost, způsob jak poučujete a opravujete góje jako výtečnost./.../

Držte ve svých rukách prostředky propagandy a informací: tisk, radio, televizi, kino. Pronikejte ještě více do aparátu strany a státu. Kolem každé otázky formulujte veřejné mínění s přihlédnutím na naše národní zájmy.

Držte pod neustálou kontrolou každý krok vlivných gójů tak, aby neměli mezi sebou přímé kontakty, nýbrž vždy přes nás.

Pokud se nedaří blokovat postup mladých a nadaných gójů, vtáhněte je do svých firem, vytvořte kolem nich židovský kruh a izolujte je od starých kontaktů a známostí. Díky ženám-židovkám a milenkám-židovkám zlato gójů přejde k nám a posílí naši nadvládu. Teprve až si vezmou židovskou manželku, dejte jim na zelenou. Nebojte se, děti budou naše. Žádná židovka neustoupí od své boží vyvolenosti a podle toho děti vychová.

Berte si za ženy krásné a zdravé rusky, nechť zlepšují naši rasu.

Všichni slovanští gójové jsou stádové kusy, ovčané. Nepouštějte to ze zřetele. Stádo s vaší pomocí bude potlačovat každou individuálnost. Pokud ji přinesl primitiv s ambicemi, povyšte ho. Nechť si nějaký čas pobude na výsluní, později ho před stádem odhalíte. V očích stáda budete hrdinou.

Ač mají slované méně majetku než my, jsou rádi dobrodincemi a ochráncemi. Jsou tím velkodušnější, čím méně mají k tomu možností. Berte tehdy od nich, ale vše interpretujte z hlediska škody či prospěchu hebrejcům.

Informujte se navzájem. Svatá povinnost každého hebrejce je informovat druhého o tom, co hodlá dělat gój. Dnes jsi pomohl mně, zítra pomůžu já tobě - v tom je naše síla.

Navenek snažte se podobat gójům, učte se jejich zvykům, měňte svá jména na jména gójská! To usnadní vaši práci pro naše společné zájmy.

Buďte ve všech oborech vedoucími, snažte se vždy být prvními! Pěstujte v sobě panovačný charakter každou chvilku, každou minutu, i v drobnostech všedního života. Neustupujte gójům nikdy v ničem i kdyby to mělo být jen místo ve frontě v obchodu nebo ve veřejné dopravě.

Právo na privilégia a na klidný život má pouze ten, kdo pokorně jde s námi. Kdo chce jít vlastní nezávislou cestou je potencionálně nebezpečný a musí být zbaven jakékoliv podpory. Buď nastoupí náš řád, nebo dezorganizace. Tam, kde chtějí se obejít bez nás, musí nastoupit chaos! Postarejte se, aby dezorganizace trvala tak dlouho, dokud beznadějní gójové sami nás nepoprosí zajistit jim klid.

Musí pracovat pod našim vedením a přinášet nám užitek. Kdo jej nepřináší, bude vyhnán nebo odsouzen. Kdo nejde s námi, jde proti nám! Oko za oko! Zub za zub! Tak učil Mojžíš, tak žili naši předkové. Tak budem žít my. Msta je posvátný cit. Vychovává charakter, tvrdí člověka. Hesla o milosrdenství, odpuštění, odříkání se, ta nechte gójům.

Nikdy nezmenšujte útlak gójů. Čím větší vznikne jejich odpor, tím vyšší budou naše výlohy a tím vyšší potřebujeme zisky. Nutno započítat možné ztráty v budoucích pogromech, ke kterým čas od času dochází v každé zemi. Ať gójové dneška platí, z čeho si zítra možná vezmou část zpět.

Před hněvem a nenávistí gójů jsme vždy připraveni uprchnout tam, kde nás přijmou s nadějí oživit hospodářství naším kapitálem. Periodická záměna zemí při hledání příznivých podmínek existence je částí naší strategie. V ní spočívá symbol "věčného žida" Ahasféra, nevysýchajícího optimisty a věčného poutníka.

Všem synům Izraele chtít odcestovat do budoucího Státu Izrael nelze, protože gójské provincie by zůstaly bez naší kontroly. Nutno jen dosáhnout rozumné proporce, aby Stát Izrael se stal vedoucím a duchovním centrem.

A poslední rada. Bděte! Španělská inkvizice i německý fašismus nesmí se opakovat. Ničte veškeré antihebrejské tendence v samém zárodku.

Fašismus se rodí tam, kde jsme nedocenili touhu místních gójů být pány svého osudu. Plíživě roste v každém z gójů, naštěstí v různých zemích v různou dobu a pod různými názvy.

Národy gójů nepotřebují znát skutečné příčiny hebrejských pogromů. Skupujte, hledejte a ničte jakoukoliv literaturu, která odkrývá naši strategii a taktiku, znemožněte její nové vydání.

Zvláštní pozornost věnujte tomu, kdo nechce sklonit hlavu před naší výtečností, nechce na nás pracovat a staví se proti naší politice. Z takových dříve nebo později se formují antisemité. Nedovolte, aby z malého judeofoba vyrostl velký inkvizitor.

I když měl možná pravdu v podrobnostech, je vinen, protože nám překáží. Šiřte o něm kompromitující řeči, nedávejte mu práci, izolujte ho, zbavte ho vlivných funkcí. Pokud bude protestovat, obviňte jej ve všech smrtelných hříších, vlečte ho ke stranické komisi, do milice, a možno-li, k soudu.

Antisemitismus je naše nejmocnější zbraň, hlavní stimul naší jednoty. Morálce stád gójů je ten termín protivný. Proto každého gójského protivníka, který se hodlá vás v něčem obvinit, ocejchujte cedulkou antisemita. Uvidíte pak, s jakou radostí ostatní gójové se chopí vaší verze.

Jestli se najde nějaký vzdělaný gój a prohlásí, že semité jsou arabové, najděte argumenty k důkazu, že skuteční semité jsme my. Semitský původ arabů plně nepopírejte, ale zmiňte se o nich jako o směsi národů, pročež antisemitismus není proti arabům, nýbrž proti nám.

V takovém chápání vlastně skoro všichni slované jsou antisemité, ale jakmile dáte tuto cedulku jednomu z nich, ten se stane bezbranným. Ostatní nám ho předhodí coby oběť a zničí ho vlastníma rukama. Podle situace, pokračujte v cejchování.

Hrajte také na dobré srdce gójů-slovanů, vykreslujte sebe jako chudáka nešťastníka, vyzývajícího žalost a sympatie, šiřte řeči o národě věčně utiskovaném, o honbě na žida v minulosti a o diskriminaci v současnosti. Taktika "bídného žida" je prověřena tisíciletími.

Čekali jsme 40 století, nikdo nás neuznával jako národ, avšak chvíle rozhodné bitvy nastává, jsme na prahu NAŠEHO vítězství.

Zakládaje Stát Izrael, my uvádíme v život myšlenku velikého Theodora Herzla a stáváme se konečně národem ve smyslu, jak ho svět chápe. Pro nás však je to málo. Země Obětovaná je pouze ohnisko našeho ducha a místo, kde chráníme své svátosti. Jak říkal veliký Theodor, vztyčením praporu sionistického hnutí, nestáváme se zde pracovní silou. Jehova, náš Bůh, vybral nás k jinému cíli: k vládě nad gojímy.

On odkázal nám vládu nad celým světem. Tu dnes máme. Nyní náš úkol je udržet si tento svět ve svých rukou. Jeden ze dvou kolosů - USA - obavy už nebudí. Ale druhý kolos - SSSR - nám dosud definitivně podroben není. /.../ Udělat z něho ještě produktivnější zdroj než jsou USA je náš strategický úkol.

Použijte staletími vyzkoušený postup jezuitů. V duši jed, na jazyku med. Uvnitř tygr, na tváři laskavost.

Hebrejci z SSSR, studujte tento Katechismus stejně dobře, jako ZÁKON Mojžíšův. Pamatujte si jeho příkazy a vyplňujte je! A na to, aby ani jediné jeho slovo nečetl ani jeden gój, buďte hotovi obětovat i váš život!!

Vy jste plemeno Izraele. Jste jediný národ na naší Zemi, představující veškeré lidstvo! Nazapomínejte na velikou milost k vám Nejvyššího, tlumočenou ústy Mojžíšovými a zaznamenanou v svaté Toře!

Nechť nikdy nepadá váš DUCH!

přeloženo 30.4.2009