Talmud v nežidovském zrcadle - Hanuš Richter

Jest mylný názor, že jediným pramenem židovského náboženství jest bible. Nejstarším pramenem židovského náboženství jest Thora. Je to pět knih Mojžíšových. Celá rabínská literatura spočívá valnou částí na Thoře. Thora jest jádrem Starého Zákona. Jest uznávaná nejen Židovstvem, ale i křesťanskými církevními.Rabin přidávali ke Thoře komentáře. Ty se jmenují Mišna. Dalšími komentáři jsou různé Midrašim i kabalistická kniha židovstva Zohar.

Globalisté útočí - Martin Košťál

Kniha, kterou právě držíte v ruce, se zabývá popisem staletého etnického konfliktu mezi Srby a Albánci, který v tomto roce vrcholil vznikem samostatného albánského státu v srdci pradávného srbského území v Kosovu.

Theologická summa - Tomáš Akvinský

Poněvadž učitel katolické pravdy má poučovati nejen pokročilé, nýbrž mu také náleží vzdělávati začátečníky podle onoho Apoštolova 1. Kor. 3: "Jako maličkým v kristu jsem vám dal mléka, nikoliv pokrmu," cíl našeho záměru v tomto díle je, takovým způsobem pojednávati o tom, co patří ke křesťanskému náboženství, jaký se hodí vzdělání začátečníků.

SAS příručka Jak přežít

Přežití představuje umění zůstat naživu. veškeré vybavení, které máte, se počítá k dobru. Musíte vědět, jak získat z přírody vše, co je možné a plně to využít. Vědět, jak na sebe upozornit, aby vás zachránci našli. Jak se, pokud není naděje na záchranu, dostat přes neznámé území zpět k civilizaci a hledat přitom cestu bez mapy či kompasu. Je třeba vědět, jak se udržet tělesné zdraví, nebo, pokud jste nemocní či zranění, jak vyléčit sebe i ostatní. Musíte být schopni udržet vlastní morálku i morálku všech, kteří vaši situaci sdílejí.Nedostatečná výstroj by neměla znamenat, že jste zcela bez vybavení, protože své dovednosti a znalosti si nesete s sebou. Těmto schopnostem a zkušenostem však nesmí být dovoleno zrezivět a své vědomosti byste měli neustále rozšiřovat.

Revizionizmus holocaustu a jeho politické důsledky - Jürgen Graf

Před rokem 1991 jsem o revizionizmu nic nevěděl. I když jsem si myslel, že 6 milionů je jaksi zveličené číslo, nikdy jsem neměl nejmenší pochybnosti, co se týká reality nacistického vyhlazovacího programu a vražedných plynových komor. Matně jsem vnímal existenci autorů, kteří zpochybňovali dokonce i přibližnou pravdivost oficiálního tvrzení o Holocaustu, ale myslel jsem si, že jde jen o bandu neonacistů, snažících se očistit Hitlera, takže jsem se nijak nepokoušel zjišťovat si jejich argumenty. V té době jsem ale byl dosti antisionisticky zaměřený. Zaprvé jsem byl úplně znechucený nelidským zacházením Izraele s Palestinci, za druhé mě rozčiloval fakt, že Židé tak hanebně využívají tragédii, která je postihla během druhé světové války, aby získali velké finanční objemy od Německa a aby osočovali celý německý národ.

Zákaz popierania holokaustu v Slovenskej republike a jeho dôsledky na akademickú slobodu - Bc. Dalibor Jurášek

Práca sa zaoberá právnou úpravou zákazu popierania holokaustu na Slovensku s dôrazom na súčasný stav. V úvodnej kapitole sa stručne sumarizuje doterajší vývoj právnej úpravy. Následne je analyzovaná súčasná právna úprava a podaná jej kritika. Osobitná pozornosť je venovaná dopadu zákazu popierania holokaustu na akademickú slobodu a aj z tohto pohľadu sú porovnávané doterajšie právne úpravy, pričom sa konštatuje jednoznačne negatívny dopad takýchto zákonov na akademickú slobodu. V záverečnej kapitole sú rozoberané niektoré argumenty používané v diskusii o zákaze popierania holokaustu.

Ukřižovávání Židů musí skončit - článek v American Hebrew z roku 1919

Ukřižovávání Židů musí skončit!
Martin H. Glynn
(Bývalý guvernér státu New York)

Přes moře nás volá šest milionů žen a mužů o pomoc, a osm set tisíc malých dětí volá po chlebu.

Tyto děti, tito muži a ženy jsou naši spolučlenové lidského rodu s tímtéž právem na život, jaké máme my, se stejnou citlivostí na zimní chlad, se stejným sklonem zemřít ve spárech hladu. Uvnitř nich přebývají neomezené možnosti k rozvoji lidské rasy, které přirozeně přebývají v šesti milionech lidských bytostí. Nemůžeme být jejich opatrovníky, ale měli bychom
být jejich pomocníky.

Tváří v tvář smrti, ve smrtelném zápasu s hladem, není místo pro bláznivé rozlišování víry a fyzické rozlišování rasy. V této katastrofě, kdy vede krutý a neúprosný osud šest milionů lidských bytostí do hrobu, by mohly jen nejidealističtější výzvy lidské povahy rozhoupat srdce a pohnout rukou.

Šest milionů mužů a žen umírá z nedostatku životně důležitých prostředků; osm set tisíc malých dětí volá po chlebu. A tento osud není důsledkem žádné jejich vlastní chyby, žádného porušení lidských ani Božích zákonů; ale strašlivé tyranie války a fanatické touhy po židovské krvi.

V tomto hrozivém holocaustu lidského života jsou zapomenuty delikátnosti filozofických rozdílů, zapomenuty jsou odlišné historické interpretace; a rozhodnutí pomoci bezmocným, poskytnout útočiště nemajícím domov, obléct nahé a nakrmit hladové se stává náboženstvím, před jehož oltářem se může klanět muž každé rasy a žena každé víry může...

Treblinka: vyhlazovací nebo tranzitní tábor? - Carlo Mattogno, Jürgen Graf

Přeživší holocaust uvádí, že ve vyhlazovacím táboře Treblinka, umístěném ve východním Polsku, bylo mezi létem 1942 až létem 1943 zavražděno nejméně 700 000 a možná až 3 000 000 lidí, zejména židovského původu. Tvrdí se, že k vraždění byly používány nejrůznější prostředky: Mobilní nebo pevné plynové komory, jedovatý plyn se zpožděným či okamžitým účinkem, nehašené vápno, horká pára, elektrický proud, kulomety, vakuové komory, plynný chlór, cyklon B, výfukové zplodiny z dieselových motorů. Podle svědků byly mrtvoly nakonec páleny na hranicích o velikosti několikapatrového domu, aniž po nich cokoliv zbylo.

V první části knihy je vysvětleno a vystaveno důkladné kritice oficiální vykreslování a popisování tábora Treblinka, a to z hlediska jeho historické geneze, vnitřní logiky a technické proveditelnosti. Výsledek tohoto rozboru je v zásadě ten, že historický obrázek, který je v mnoha evropských zemích stanoven trestním zákonem, je neudržitelný, jelikož se nejedná o nic jiného než o nepřetržitý řetězec absurdit.

Ve druhé části knihy se autoři s pomocí svědeckých výpovědí, dokumentů a forenzních nálezů pokouší určit skutečnou funkci tábora Treblinka. Ve své analýze dochází k závěru, že Treblinka byla tranzitní tábor, kterým procházeli Židé z Varšavy a dalších oblastí na cestě buď na okupovaná sovětská území na východě, nebo do Majdanku a ostatních pracovních táborů v oblastech jižně od Treblinky.

Světově proslulá kniha pamětníka holocaustu odhalena jako podvod - Mark Weber

Známá kniha údajného pamětníka holocaustu, která obdržela několik mězinárodních ocenění, byla odhalena jako podvod.

V knize „Fragmenty: Paměti válečného dětství“ (Fragments: Memories of a Wartime Childhood) popisuje autor Binjamin Wilkomirski své utrpení, které prožil jako malé dítě v židovském ghettu v Rize. Jeho první dětskou vzpomínkou je událost, kdy viděl zabití svého otce. Wilkomirski dále popisuje, jak jako 3 až 4leté dítě prožíval svou krutou internaci za války v německých koncentračních táborech Majdanku a Osvětimi.

Kniha byla poprvé vydána v roce 1995 v němčině, poté byla přeložena do 12 jazyků. Ve Švýcarsku, kde Wilkomirski žije, se kniha stala široce propagovaným bestsellerem. K její propagaci byly natočeny dva televizní dokumenty a její autor osobně navštívil řadu škol, aby tak pomohl v propagaci knihy. Americká verze knihy byla publikována velkým nakladatelstvím Random House, které zajistilo pro knihu širokou publicitu a doporučovalo ji učitelům do škol. Židovské organizace a hlavní americká média byly knihou velmi potěšeny. New York Times ji nazvaly „ohromující“a Los Angeles Times ji pochválily jako „klasický popis holocaustu z první ruky“. V roce 1996 obržela kniha v USA ocenění „National Jewish Book Award for Autobiography and Memoir“, v Anglii poté získala cenu „Jewish Quarterly Literary Prize“ a ve Francii speciální „Prix Memoire de la Shoah“. Americké US Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu DC – americká federální instituce - bylo knihou tak unešeno, že Wilkomirskimu zaplatilo turné po šesti amerických státech.

Syndikovat obsah