Židovstvo na Slovensku - Ctibor Pokorný (1940)

Židovská otázka je dnes na Slovensku v popredí všeobecného záujmu. Je to prirodzené...

Židovský rasizmus: moje prebudenie do židovskej otázky - David Duke

Sľubujem, že táto kniha vás vyzve. Jej ohromujúce písomné dôkazy sa postavia aj niektorým vašim najzarytejším názorom.

Ak môžte tak ako najlepšie viete odložiť bokom predsudky, ktoré možno máte na túto tému a dokonca prípadnú predpojatosť voči mojej osobe – môžete spravodlivejšie ohodnotiť myšlienky a dôkazy v tejto knihe. To je všetko, čo môže žiadať autor od svojho čitateľa; a ja to žiadam od vás. Som úplne presvedčený, že ak sa posnažíte udržiavať vašu myseľ otvorenú, to čo si prečítate vás prekvapí.

Skutočná sila tejto knihy pochádza z jej dokumentácie hlavných zdrojov. Vlastne, rýchlo objavíte, že väčšina mojich dokumentov o židovskom rasizme je zo židovských zdrojov. Oni moje stanovisko obhajujú oveľa presvedčivejšie, než čokoľvek čo som mohol napísať. Povzbudzujem vás, aby ste sa pozreli na zdroje ktoré citujem a sami si ich skontrolovali. V tejto knihe vás beriem spolu so mnou na fascinujúcu objavnú cestu zakázanou témou. Nalieham na vás, aby ste počas skúmania tém, ktoré sú pred vami, odvážne udržiavali myseľ otvorenú, pretože to je jediný spôsob, ako môže ktokoľvek z nás nájsť pravdu.

Židovská rituální vražda: Historická studie - Hellmut Schramm (1943)

Jakmile přijde v nějaké souvislosti řeč na židovskou rituální vraždu, okamžitě zazní dobře známý pokřik o „krvavém strašidlu rituální vraždy“, „barbarské a nesmyslné bajce středověku“, „přiznáních, vynucených mučením na ubohých, nevinných Židech“, o „hloupých předsudcích“ a podobně. A právě to samé od našich čtenářů žádáme: čtěte pozorně a bez „hloupých předsudků“, jejichž původ si většinou sami neuvědomujete, a sami si pak udělejte vlastní názor. Krvavé lidské oběti znaly mnohé starověké národy, ale udržely se pouze u Židů. Proč by jinak byli z rituální vraždy pro krev obviňováni v průběhu dějin právě a jedině Židé?

Je pravda, že se místo člověka obětovalo zvíře, ale to lidskou oběť nenahradilo, nýbrž mělo pouze zástupnou úlohu. Podle židovského zákona je však zvířetem právě Nežid! Talmud říká výslovně: „Vy jste lidmi, ale nejsou jimi národy světa (nýbrž jsou dobytkem)…“ (Baba mecia 114b ad.). Žádný talmudista nepopře, že je Nežid pouhé zvíře. Jestliže je zvířecí oběť Jahvemu příjemná, pak je rituální vražda zákonně oprávněná, a pouze obětování Žida by bylo nesmírným proviněním proti rituálnímu zákonu!

Židovská rituální vražda: Nežidovské objasnění - Gerhard Utikal (1937)

I přes zuřivé popírání a zalhávání stonásobně historicky doložené židovské rituální vraždě pro krev má o ní nežidovská veřejnost alespoň nejasné povědomí. Zcela neznámá je však existence nesrovnatelně horší věci, tedy masových rituálních vražd, na něž jako jeden z prvních upozornil autor této knihy.„Pod pojmem rituální vražda se obecně rozumí jen vraždy jednotlivých osob. Přesto si zde musíme objasnit také a především Židy spáchané masové popravy nežidovských národů a zahrnout je pod pojem „rituální vražda“. Krvelačná nenávist vůči všemu nežidovskému se ve všech dobách projevovala také formou masového vyvražďování celých národů.“

Židovská morálka a mystérium krve - Athanasius Fern (1893)

Studie vysokého milánského duchovního Athanasia Ferna z roku 1893 se zabývá dnes již zcela nemyslitelným tématem židovské rituální vraždy pro krev. Autor nezvratně prokazuje, že potřeba křesťanské krve k náboženským účelům je i přes zuřivé popírání ze židovské strany jasně a jednoznačně doložena ze židovských náboženských knih. Postačí několik málo citátů:

„Důvod averze Židů vůči Nežidům a především křesťanům spočívá v jejich vlastní morálce a náboženství. To již dnes není mosaickým, nýbrž naopak rabínským nebo talmudským, hanebným a lživým farizejským výkladem mojžíšského zákona. Talmud nahradil Bibli a stal se kodexem Židů, jedinou normou jejich rituálů a obyčejů.“

Židé za Stalinem - foto

Zde je jeden z nejkompletnějších obrázkových seznamu židů za Stalinem dostupný na celém internetu. Většina snímků jsou z knihy Juden Hinter Stalin od Rudolfa Kommossa.

Žid, judaismus a požidovšťování křesťanských národů - Gougenot de Mousseaux (1869)

Přestože předmluva německého překladatele není součástí autorského díla, nevypustili jsme ji ani v českém překladu, protože lépe než co jiného ukazuje naprosto rozdílné pojetí židovské otázky katolickým antijudaismem a pouze rasovým antisemitismem, tedy dvou protikladných světových názorů. Dalším důvodem ponechání předmluvy německého překladatele je okolnost, že připomíná neblahý osud knihy i jejího autora, který se v dějinách tolikrát opakoval.

Křesťanské dobrodiní a soucit, prokazované vždy Židům ze strany tyranské a nesnášenlivé katolické církve? A ještě potvrzené z autentického židovského pramene? Není snad takové tvrzení v jasném rozporu s oficiální historiografií? Pravdu přece může mít jen jedna strana! Tak jen poslouchejme:

„Pro ustavičné dobrodiní křesťanského kléru ve prospěch Židů v minulých stoletích a v různých zemích Evropy, pro vlídné přijetí, které papeži a mnozí jiní církevní hodnostáři prokazovali izraelitům v barbarských dobách, kdy byli z nevědomosti a předsudků pronásledováni a vyháněni, rozhodla velká židovská synoda Francie a Itálie 30. května 1806, naplněna uznáním a vděčností, že výraz těchto pocitů bude navždy žít jako autentické svědectví izraelitů tohoto shromáždění za dobrodiní, prokázaná dřívějšími generacemi křesťanského kléru v různých státech Evropy“ (Citát ze zprávy zasedání velké židovské
synody z 5. února 1807).

Výzva židovsko-sionistických sil v éře globálního zápasu - Mark Weber

V průběhu druhé světové války použil Henry Luce, vydavatel magazínů Life a Time pro dvacáté století poprvé termín „americké století“. Od té doby byl tento pojem použit mnohokrát. V desetiletích po konci druhé světové války byly Spojené státy jistě světovou vojenskou, ekonomickou a finanční velmocí, stejně jako nejdůležitějším kulturním faktorem.Toto označení však není jediné, které uplynulé století získalo. Před několika měsíci vydal Princeton University Press zajímavou knihu židovského akademika Yuriho Slezkina, který vysvětluje, proč bylo dvacáté století stoletím mimořádného židovského vlivu a moci. Tato kniha se jmenuje Židovské století (The Jewish Century).

Vládci Kremlu

V roce 1917 se rozpadla carská říše. Vláda a správa jsou v rozkladu. Ruské armády byly nesčetněkrát na hlavu poraženy. Široké masy obyvatelstva se zmocnila katastrofální nálada. Inteligence přihlíží nečinně a resignovaně vývoji, zdánlivě nezadržitelnému. A v čele státu je středně nadaný, slabošský panovník, neschopný odstranit zlořády nebo zadržet vývoj věcí.Únorová revoluce smetla carskou vládu. Nerozhodná přechodná vláda, místo aby stála u kormidla, nechává státní loď, již již se potápějící, na pospas vlnám. V říjnové revoluci roku 1917 dostávají se posléze k moci bolševici. Deset mužů je odpovědno za události oněch měsíců a za příští vývoj. Jsou to členové bolševického Politbyra pro vedení povstání a bolševického "Válečně-revolučního ústředí" : Lenin, Bronstein (Trocký), Brilliant (Sokolnikov), Apfelbaum (Zinověv), Rosenfeld (Kameněv), Sverdlov, Urický, Stalin, Dzerdžinský, Bubnov.Z těchto deseti je jediný plnokrevný Rus Bubnov, který v bolševickém náčelnictvu hraje jenom nepatrnou úlohu, Lenin je Rus, v němž koluje židovská krev, Dzerdžinský je Polák, Stalin Gruzínec a šest ostatních jsou plnokrevní Židé: Bronstein, Brilliant, Apfelbaum, Rosenfeld, Sverdlov a Urický. Židé tvoří absolutní většinu z deseti mužů, odpovědných za bolševický převrat, a byli od počátku na vedoucích místech ruské revoluce. 

Tisíciletá válka mezi Ruskem a Chazary - dr. Peter Beter

Zhruba před dvěma lety jsem hovořil o boji mezi křesťany a bolšševiky v Rusku od roku 1917. Současné události nelze pochopit bez vědomostí o tomto boji o kontrolu Kremlu během posledních ššesti desetiletí. Ale tento boj je pouze částí větššího historického obrazu. To, co vidíme dnes, přátelé, je vyvrcholením války, trvající více nežž tisíc let, mezi dvěma nejurputnějššími nepřáteli na zemi. Je to válka mezi Ruskem a Chazary.

Syndikovat obsah