Ti, kteří si mění jména - Židé v Hollywoodu

Židovští hollywoodští magnáti si už dávno řekli, že když bude veřejnost na jejich filmy pohlížet jako na „křesťanské“, mohli by vydělávat víc peněz. Proto chtěli mezi Nežidy zapadnout. Tak se Samuel Goldfish přejmenoval na Goldwyna a Cecil B. de Mille trval na svém nežidovském původu až do smrti, kdy mu na pohřbu celebroval rabín. Všichni židovští budovatelé filmového průmyslu se rozvedli se svými židovskými manželkami a oženili se s krásnými křesťanskými dívkami. To se týká lidí, jako byli Louis B. Mayer, Samuel Goldwyn, Jack Warner, David O. Selznick a Harry Cohen. Mnoha Židům, z nichž dělali „hvězdy“, nařídili, aby si změnili židovská jména na křesťanská. To se týkalo rovněž mnoha židovských hvězd, které pak cítily „lepší šanci“.

Talmud: zdroj nenávisti . R. M. Vlas (1939)

Talmud je slovo aramejské! Znamená poučení. Talmud je poučením o božím zákoně, je jeho znalostí i výkladem, je tedy vlastním zákonem židovství. Jsou dva Talmudy: jeruzalémský a babylonský. První pochází z počátku IV. století po Kr., druhý z počátku VI. století po Kr. Jeruzalémský je stručný, zato však velmi pestrý a je vzácným pramenem pro poznání dějin židovských, archeologie a zeměpisu palestynského apod. Talmud babylonský je trojnásobného rozměru, je rozvláčný a obsahu výhradně náboženského a sociálně právního. Je však, poněvadž byl sepsán o dvě stě let později, úplnější a proto i hodnověrnější. Původci pak obou jsou farizejové, sekta židovská, která se odklonila od pravověrné víry Mojžíšovy, ovlivněnanáboženskou filosofií chaldejskou. Formálně se dělí Talmud ve dvě sbírky „poučení“ o zákoně. Mišna je sbírkou vlastních textů zákona, Gemara pak sbírkou výkladů.

Sionismus - Alfred M. Lilienthal

Sionismus, Izrael, palestinská otázka - to jsou pojmy, jež se pravidelně objevují na stránkách světového tisku, téměř nepřetržitě vstupují do našeho soukromí prostřednictvím televizního a rozhlasového zpravodajství. Už více než čtyřicet let trvá v oblasti Blízkého východu nepřirozená situace, kterou způsobily vnější politickomocenské zájmy v symbióze se sionistickým hnutím. Už čtyřicet let jsme svědky bolestného střetnutí dvou tak historicky blízkých a přece tak politicky znepřátelených civilizačních entit. Na jedné straně stojí část židovské kulturně náboženské pospolitosti, která - zmanipulována politickými centry židovské buržoazie - uskutečňuje pod praporem náboženské nacionalistické teorie dlouhodobý a nepřirozený plán osídlování oblasti někdejší historické Palestiny. Na druhé straně stojí arabské obyvatelstvo tohoto území, jež na plány sionistů doplatilo ztrátou snad toho nejcennějšího, co národ může pozbýt - ztrátou vlastního území a rozpadem vnitřních sociálních vazeb.

Protokoly sionských mudrců - Robert Helebrandt

Protokoly sionských mudrců jsou v hrubých rysech vyjádřením programu židovstva, který současně naznačuje plán a prostředky k ovládnutí a zničení všech nežidovských národů a států bez výjimky. Podává návod, jak si má židovstvo počínat,aby na troskách těchto států vybudovalo svoje celosvětové panství. Plán je vyvrcholením po dlouhé roky pěstované a udržované starozákonní představy židovstva o sobě jako o národu, vyvoleném Jahvem k vládě nad celým světem. Je vyvrcholením onoho židovského egocentrismu, který pod vlivem odvěké výchovy vedl k vyhrocení nenávisti židovstva vůči všemu nežidovskému.

Protokoly sionských mudrcov (1939)

Proti Protokolom sionských mudrcov vedú Židia celého sveta proces a žiadajú, aby tieto všade boli zakázané. Na obhajobu a na dokazovanie pravosti Protokolov utvoril sa medzinárodný árijský komitét, ktorý na bernskom pojednávaní odhalí senzačné tajomstvo svetového sprisahania židovskej rasy proti árijským národom! Protokoly sú jedinečnou knihou na svete, ktorá po tridsať rokov stále bola a je po celom svete na nátlak Židov konfiškovaná. Kto nepozná Protokoly, podobá sa v pravom slova zmysle slepcovi vo všetkých otázkach, národných, medzinárodných, politických, národohospodárskych, finančno-hospodárskych, a kultúrnych. Keď vám je nie ľahostajný osud vášho života, majetku a existencie, pozorne prečítajte túto knihu, pojednávajúcu o medzinárodnej židovskej vláde. Touto knihou slovenskej verejnosti po prvý raz podávam v preklade vydané tajné dielo, ktorého pôvodný názov je : >> Protokoly sionských mudrcov <<. To, že aký veľký význam má toto dielo pre celý svet, možno posúdiť zo slov Američana H e n r y F o r d a, ktoré napísal vo svojej knihe >> Medzinárodný Žid << : " . . . mnohí americký senátori, ktorí ho čítali, boli prekvapení, keď videli, že Židia pred mnohými rokmi vypracovali plán, ktorý sa už začal uskutočňovať a že boľševizmus už pred rokmi ustálili a pripravili Židia, ktorí zamýšľali zničiť svet ".

Proč se vraždí v Izraeli? - Nidal Saleh

Na stránkách našeho tisku a ve zpravodajství televizních a rozhlasových stanic se pravidelně objevují zprávy a arabsko-izraelského konfliktu v oblasti Blízkého východu. V poslední době nás překvapuje jednostrannost některých domácích deníků a televizních stanic, i jejich výrazná náklonnost k izraelské politice. Někdy se nám dokonce zdá, že některé noviny a televizní stanice se staly oficiálními mluvčími izraelské politiky u nás.

Otázkou je, odkud pramení tato oddanost a houževnatost jistého kruhu našich novinářů a redaktorů k otevřené a jednostranné podpoře izraelské politiky?

Je to pouze z neznalosti skutečné podstaty zmíněného konfliktu nebo i z jiných, nám neznámých důvodů? Nezapomněli snad tito lidé na principy a ideály, ke kterým se hlásí? Mám na mysli lidská práva, právo na sebeurčení, na protest a povstání proti okupaci a okupantům, která jim zaručila charta OSN. Nezapomněli snad na právo žít ve své vlasti svobodně a beze strachu, na zákaz okupovat cizí země a území, na zákaz konfiskovat druhým půdu a vyhostit je z domova?

Pro strach Židovský - Jan Neruda (1869)

Evropskou společností lidskou zašplouchla nyní nová vlna myšlenková, palčivě náruživá. Nesmíme ji nechat odšplouchnout kolem sebe, abychom nezkusili loď svou po ní pošinout dál, nás se ta otázka nová týká víc než jiných, odpovídají-li jiní k ní jen z hlediště společenského či uměleckého, my máme k ní také odpověď politickou a národní. Míníme starou otázku židovskou, již nyní nově povznesl velký skladatel a ještě větší Němec a liberalista Richard Wagner.

Nejedná se o to, mají-li či nemají Židé být emancipováni. Jsou již, a kde nejsou ještě zcela, budou co nejdřív, nikdo nezadrží proud osvěty lidské, k jasnosti se probírající - tím je otázka rozluštěna. Nejedná se víc o emancipaci Židů, nýbrž o emancipaci od Židů, o to, abychom se vybavili z výstředností druhé a nestali se z tyranů otroky. Z tohoto vybavování se nesmí nikdo vyčíst snad nenávist k Židům, jakož také ti, kdož historicky a psychologicky skumným okem pohlížejí na posavadní snahu celého vzdělaného světa, přející emancipaci Židů, netvrdí, že by přání to bylo vyrostlo právě z lásky k Židům.

Přednáška dr. Nidala Saleha, Praha 2005

Palestinský příběh je pro člověka, který nemá v hlavě naočkované předsudky a zfalšovanou historii, strašně jednoduchý a srozumitelný. Já jsem byl jednou na Slovensku v jedné vesničce pod Tatrami a šel jsem na procházku se svými slovenským kamarády. Procházeli jsme kolem nějakého domu, tam stál jeden pán a štípal dříví. Zastavil nás a řekl: „Pane Salehu, co se to
tam u vás děje?“ Tak jsem mu říkal: „Jste Slovák?“ Že ano. „To je váš dům?“ Že ano. Povídám mu: „Představte si, že přijdou Turci a řeknou vám, že tři tisíce let před Kristem tady byli Turci a mají právo na váš dům, vás vyhodí na ulici, žijí tam místo vás, začnou tam hospodařit, děti si hrají na zahradě – a vy s rodinou jste na ulici. Co byste dělal?“ On měl v ruce sekeru a řekl: „Přísahám Bohu, šel bych na ně s tou sekerou a rozsekal je na kousky!“ A já říkám: „Vidíte, jak je to jednoduché?“

Pravé Protokoly sionských mudrců - Ulrich Fleischhauer

Žádný jiný národ na světě o sobě tolik nemluví jako Židé, ale současně také žádný jiný národ není tak zvláštně nedůtklivý, když o něm mluví jiní – snad s výjimkou nekritického obdivování. Pravda, byť i vzácně vyřčená třeba samotnými Židy, zde naprosto není žádoucí. Ve slovesné podobě je to právě případ tajného politického dokumentu, zvaného Protokoly sionských mudrců. Autor předkládané knihy, podplukovník ve výslužbě Ulrich Fleischhauer byl jedním z nemnoha badatelů v oblasti židovské otázky a zednářstva, který plně pochopil a zdůrazňoval jejich zásadní význam. Mnozí před ním i po něm se domnívali poznat a vysvětlit tuto problematiku odhalením některých židovských a zednářských spisů, které v podstatě vždy představují, obrazně řečeno, pouze instrukce pro výcvik poddůstojníků. Ale skutečné taktické plány (neměnná strategie a ideologie je obsažena v Talmudu) tehdejšího „generálního štábu“ představují právě Protokoly sionských mudrců z roku 1897, jejichž naprostá většina stanovených cílů je dnes realitou. Již jenom pro tento fakt je nezbytné, aby každá generace Nežidů znala nejen jeden z nejcharakterističtějších projevů ducha vůdců židovského národa, Protokoly sionských mudrců, ale aby také konečně poznala pravdu o jejich původu a vzniku. Za nejucelenější a nejpřehlednější dílo o obsahu, smyslu i původu Protokolů lze nepochybně považovat předkládané Pravé Protokoly sionských mudrců, znalecký posudek Ulricha Fleischhauera, který je rovněž jedním z nejdůležitějších spisů o židovské a zednářské problematice vůbec.

Pravda o sionských protokolech - Grigorij Bostunič

Celou ruskou „velkou a nekrvavou“ revoluci jako podle not naplánovaně rozehrálo internacionální militantní Žžidovstvo. Realizovala jeho toužžebný sen - zotročit celý svět a nás křesťany učinit svými otroky. Rusové, kteří se podíleli na krvavém a zločinném ničení vlastního domu, v těch případech, kdy nebyli prostě ššábes-gojimi, tj. zaprodanci žžidovského zlata, byli jenom zaslepenými fanatiky. Jako takoví byli pouze posluššným nástrojem v rukou těchto ŽŽidů chytrácky jimi manipulujících zpoza kulis krvavé scény. Celá revoluce je žžidovským dílem buď přímo nebo za pomoci nastrčených gogolovských Rusů Manilovů, Rusů Nozdrjovů či ruských Pugačovů.

Syndikovat obsah