Pohled na mocnou židovskou lobby - Mark Weber

Po desetiletí porušuje Izrael zavedené zásady mezinárodního práva a pohrdá množstvím rezolucí OSN v rámci jeho okupací podmaněných území a opakované vojenské agrese.

Většina reakcí světa na politiku Izraele a zejména na jeho útlak Palestinců je odporná a trestuhodná. Tento mezinárodní konsens je odražen například od mnohých bezzubých rezolucí OSN odsuzujících Izrael, které byly schváleny převážnou většinou.

Jménem celého světa řekl generální tajemník OSN Kofi Annan: „Je nutností, aby Izrael ustoupil (z okupovaných Palestinských území). Nemyslím, že celý svět... se plete“. Jedině političtí představitelé a média v USA stále horlivě podporují Izrael a jeho politiku. USA po desetiletí zajišťují Izraeli jako pomoc armádu, diplomatické a finanční zázemí, zahrnující více než 3 miliardy dolarů ročně.

Odhalené Židovstvo - J. A. Eisenmenger (1711)

Odhalené židovstvo aneb důkladná a pravdivá zpráva o tom, jakým strašným způsobem zatvrzelí Židé urážejí a zneuctívají nejsvětější trojjedinost, Boha Otce, Syna a Ducha Svatého; jak urážejí a hanobí svatou Matku Boží, Nový zákon, evangelia
i apoštoly, posmívají se křesťanskému náboženství, a proklínají a pohrdají veškerým křesťanstvem; k tomu ještě mnoho dalších nebo jen zčásti známých věcí a velkých bludů židovského náboženství i teologie; ukazuje také množství pošetilých
a směšných bajek i dalších nesmyslných záležitostí; všechno vyčtené ze svých vlastních, a to mnoha (196) knih s velkým úsilím a neutuchající pílí; s vyjmutím hebrejských slov a jejich věrného převedení do německé řeči; nezpochybnitelně prokázáno a sepsáno do dvou dílů, z nichž každý obsahuje příslušné, vždy jistou matérii zevrubně projednávající kapitoly. Všem křesťanům vyhotoveno jako upřímná zpráva a opatřená úplnými rejstříky.

Nedotknutelní - Nidal Saleh

V dubnu roku 2002 mi vyšla kniha pod titulem „Proč se vraždí v Izraeli? - Palestinské memento“. Knihu vydalo v českém jazyce slovenské vydavatelství „Eko-konzult“ a byla distribuována ve Slovenské a České republice. Kniha vypráví o arabsko-izraelském konfliktu na Středním východě. Protože mnoho slovenských a českých čtenářů nezná kořeny tohoto konfliktu, kniha popisuje historické pozadí tohoto konfliktu, a hlavně podstatu židovské ideologie, z níž čerpá sionistická a izraelská politika. Kniha je rešeršního typu a opírá se o světově známé a vážené zdroje, včetně židovských a izraelských autorů a dokumentů.

Mezinárodní Žid - Henry Ford (1920)

Proč je židovská otázka přetřásána? Protože existuje a protože její vnikání do amerického života má přispět k tomu, aby byla řešena s ne aby přispívala k dalšímu trvání oněch neblahých, vedlejších okolností, které obklopují tuto otázku v jiných zemích.

Již dlouho se zabýváme ve Spojených státech židovskou otázkou. Sami Židé to věděli, i když domácí obyvatelstvo to netušilo. Občas propukla zde s nápadnou ostrostí, jež se zdála poukazovat na trochu povážlivé řešení. Mnohé příznaky nasvědčovaly tomu, že se blíží zostřená krize.

Židovská otázka se dotýká nejen všeobecně známých věcí, jako finanční a obchodní vlády, dobytí politické moci, zmonopolizování všech životních potřeb a libovolného ovlivňování amerického novinářství; vniká i do oblasti kulturního života a stává se tím americkou životní otázkou.

Lstí a klamem: Znepokojivý pohled do nitra Mosadu - Viktor Ostrovsky

ZVEŘEJNIT FAKTA, s nimiž jsem se měl možnost seznámit v průběhu čtyř let strávených ve službách Mosadu, pro mne nebyl nijak snadný úkol. Pocházím z přísně sionistického prostředí, které mi vštěpovalo zásadu, že stát Izrael nemůže chybovat. Zásadu, že my jsme Davidem v onom nekončícím zápase s ustavičně sílícím Goliášem. Zásadu, že jediný, kdo nás může ochránit, jsme toliko my sami - životní pocit umocňovaný svědectvím těch, kdo přečkali holocaust a kdo dosud žijí mezi námi.

Nám, Izraelcům nové generace, příslušníkům národa znovuvzkříšeného ve své vlastní zemi po více než dvou tisících letech exilu, byl tak vkládán do rukou osud celé národní pospolitosti. Velitelům naší armády se neříkalo generálové, ale vojevůdci. A naše vůdčí osobnosti, to byli kapitáni u kormidla velkého korábu.

Byl jsem nadšen, když jsem prošel výběrem a když mi bylo dopřáno privilegium stát se příslušníkem Mosadu, této - jak jsem se tehdy domníval - elitní organizace.

Kdo ovládá Ameriku? - National Vanguard Books

Ve světě neexistuje větší moc než ta, která manipuluje veřejným míněním ve Spojených státech. Žádný král, papež či generál, který v minulosti dobýval nová území, žádný církevní hodnostář nikdy nedisponoval mocí, která by se alespoň vzdáleně blížila moci několika mužů tahajících za provázky masmédií a zábavního průmyslu v USA.

Jejich moc není vzdálená či neosobní. Vstupuje do každé domácnosti v Americe a prosazuje svou vůli téměř celou dobu, kdy jsme vzhůru. Je to moc, která formuje a modeluje mínění v podstatě každého občana, mladého či starého, bohatého či chudého, jednoduše smýšlejícího či sofistikovaného.

Masmédia nám pomáhají formovat naše vlastní představy o světě a pak nám říkají, jak ty představy máme vnímat. V podstatě vše, co víme – nebo si myslíme, že víme, o událostech za hranicemi našeho sousedství či kruhu našich blízkých, k nám přichází formou denního tisku, týdenních magazínů, naší rozhlasové stanice, či naší televize.

Katechismus hebrejce v SSSR (Pravidla chování)

První červnovou sobotu roku 1946 zabavila tajná policie v Leningradské chorální synagoze u izraelských diplomatů (kteří tehdy ještě neměli imunitu, Izrael byl vyhlášen teprve 14.5.1948) anonymní knížečku, podle tisku i papíru vytištěnou v cizině, a Ždanov ji odnesl ke Stalinovi.

Ten nejprve myslel, že jde o provokaci, že Izrael chce se odchýlit od prosovětské orientace, kterou Ben Gurion Stalinovi slíbil. Ale jelikož izraelští diplomaté v Moskvě šířili dokument mezi ruskými židy i nadále, usoudil, že sionisté spíš hodlají vyvolat vlnu uprchlíků do nového státu Izrael, kterou v případě nových pogromů Stalin by byl donucen nejen povolit, ale i financovat. Stalin k pogromům nepřistoupil, avšak po otravě Gottwalda dostal strach o vlastní život. Reagoval aférou "bílých blůz" a zatýkáním židů. Brzo poté zemřel.

Judaismus jako světodějný protiklad ke křesťanství - Anton Orel (1934)

Ne antisemitismus, nýbrž antijudaismus! Takový je základní požadavek řešení židovského problému ve fundované knížce rakouského autora Antona Orela „Judaismus jako světodějný protiklad ke křesťanství“ z roku 1934. Charakteristicky dnes zcela „zapomenutý“ katolický sociolog a filosof Orel objasňuje židovskou otázku z jejích duchovně-religiózních – a tím v dané souvislosti – i rasových prazákladů. S podivuhodnou logikou i jasností obsahu zde Orel všechny pozitivně křesťanské čtenáře zbavuje zbytečných obav z rozhodování se ve věčné židovské otázce od Kristova příchodu a učení, a také dává všem – Židům i Nežidům – vysvětlení o zásadním bodu, na němž jediném v celé židovské otázce záleží, o judaismu.

Izraelská lobby a americká zahraniční politika - John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt

Americká zahraniční politika ovlivňuje dění v každé části zeměkoule. Tato skutečnost neplatí nikde víc než na Středním východě, v regionu trvalé nestability a obrovského strategického významu. Nejnovější pokus Bushovy vlády o vytvoření demokratické společnosti v této oblasti přispěl k vytvoření těžké nestability v Iráku, prudkému vzestupu světových cen ropy, a teroristickým útokům v Madridu, Londýně a Ammánu. Protože je toho v sázce tolik, musí pravdu o tom, jaké síly řídí americkou politiku na Středním východě, pochopit všechny země.

Americkým národním zájmem by měla být především americká zahraniční politika. Během několika posledních desetiletí, a zejména od šestidenní války v roce 1967, se středněvýchodní americká politika točí kolem vztahů s Izraelem. Kombinace neochvějné americké podpory Izraeli spolu se snahou rozšířit v tomto regionu demokracii pobouřila arabské a islámské mínění a ohrozila bezpečnost Ameriky.

Tato situace nemá v historii americké politiky obdobu. Proč jsou Spojené státy ochotné opomíjet svou vlastní bezpečnost, aby mohly podporovat zájmy jiného státu? Člověk by předpokládal, že pouto mezi těmito dvěma zeměmi je založeno na společných strategických zájmech nebo na vážných morálních závazcích. Jak si však ukážeme níže, pozoruhodnou úroveň materiální i diplomatické podpory Spojených států Izraeli takto vysvětlit nelze.

Hrobaři Ruska - Alfred Rosenberg (1921)

Jen několikastránkové pojednání o původu, metodách a cílech prosazování bolševismu v Rusku lze bez přehánění nazvat drobným arcidílem, zvláště pak vzhledem k nepatrnému časovému odstupu, kdy mimo nezasvěcené téměř nikdo neměl
ani tušení o skutečném stavu věci. Autorovu podání sovětského režimu nelze věcně ani faktograficky vytknout ani to nejmenší; mnohem spíše je na místě ocenění.

Jeho jasnozřivost je téměř prorocká: „… avšak bílí ruští generálové budou (západními mocnostmi) podporováni jen do té míry a do té doby, než bratrovražedný a drásající boj ruského lidu skončí plánovaným úspěchem.“

Snad jen malé doplnění: Kerenskij nebyl ani „hysterický žvanil, ani naříkavý slaboch“, nýbrž velice schopný agent, který se o instalaci bolševického režimu v Rusku „zasloužil“ rozhodně víc než samotný Lenin a jeho lóžovým úkolem bylo připravit bolševikům půdu a poté jim předat moc, což také s naprostým úspěchem udělal. Není chybou autora, že to v roce 1921 nevěděl; ostatně tzv. oficiální historiografie tak důležitou skutečnost zamlčuje dodnes – bohužel rovněž s naprostým úspěchem.

Syndikovat obsah