Poslední varování: dějiny Nového světového řádu - David Allen Rivera

Tato kniha se zabývá organizací, známou jako Ilumináti. Poprvé jsem o této skupině slyšel v roce 1978, kdy se mi do rukou dostala magnetofonová kazeta, která byla namluvena na Open Door Church in Chambersburg, PA. Hostující mluvčí, jménem John Todd, se označil jako bývalý člen, odhalil existenci tohoto tajného řádu elity, který více než 200 let kontroloval světové události, a jehož konečným cílem bylo nastolení světové vlády. Po vyslechnutí této kazety jsem byl šokován. Bylo to tak neuvěřitelné, tak nepředstavitelné, že to nemohla být pravda; ale nemohl jsem to pustit z hlavy. Abych ukojil svou zvědavost, rozhodl jsem se zahájit vlastní pátrání.

Vedle shánění informací o Iluminátech jsem také pátral po Johnu Toddovi. Na konci svého pátrání jsem nebyl schopen dojít k závěru ohledně jeho autentičnosti, avšak 90% z toho, co řekl o Iluminátech, byla ověřitelná pravda. Pokračoval jsem ve svém výzkumu a čím hlouběji jsem se dostával, tím znepokojivější informace jsem získával. Když jsem jako dítě sedával v kostele a poslouchal, co Bible říká o tom, co se stane v "posledních dnech", bylo skutečně těžké si představit, jak to všechno může být možné. Informace, které jsem získal o Iluminátech, jsem dal do perspektivy této estachologie. Nyní se mi jevilo nejen jako možné, ale stalo se nepopiratelným faktem, že nic netušící svět je veden k vyplnění proroctví z doby vzdálené téměř 2000 let.

Eliminace zednářstva odhalením jeho tajemství - Erich Ludendorff (1933)

„Jakýkoli komentář by zde dojem jen oslabil,“ říká Ludendorff v poněkud jiné souvislosti. Přesto se domníváme, že několik slov úvodem nebude od věci.

Ludendorff psal předkládané dílo o zednářstvu pro Němce své doby, kteří tehdy ještě úplně neztratili národní vědomí, a zednářskou i židovskou otázku si právě od zednářů nenechali namluvit jako blouznivý výmysl patologických „antisemitů“. Autor se tedy rozhodně nemýlí, když píše, že jeho dílo bude mít platnost navždy, a opravdu nás přes odstup generací jasnozřivě poučuje o skutečné podstatě zednářstva.

Způsoby obživy romských populací související s trestnou činností - Roman Kryštof

Předesílám, že samotné téma zadané mikro-studie je výsostně společensky citlivé a samotným zadáním za srázy tartaru politické korektnosti, neboť je v něm implicitně dáno, že jsou nějaká typika obživy romských populací, která jsou trestnou činností, a potažmo, takováto typika lze označit za romská. Nuže, bádejme, zda-li bylo dříve vejce nebo slepice, zda-li
rodinná struktura známá u Romů, umožňuje typy kriminality, u jiných vymezitelných skupin obyvatel Česka neznámé, jestli byl dříve (prováděn) jistý typ kriminality, nebo se ho jali až Romové…

Tabu v sociálních vědách - Petr Bakalář

Teoreticky je věda ve volbě a plnění svých výzkumných úloh v zásadě svobodná a tato svoboda je zaručena ústavou - legitimuje se svým vztahem k pravdě a k hledání pravdy. Nemůžeme však přehlédnout skutečnost, že v některých dobách a společnostech se hledání pravdy zanedbává, potlačuje, ba dokonce zakazuje. To se může uskutečňovat státní, stranickou nebo náboženskými institucemi prováděnou cenzurou, nebo dále tzv. „státním výzkumem".Obsahem knihy Tabu v sociálních vědách jsou tři témata, která jsou v současné vědě z politických důvodů tabuizována a zkreslována. Kniha přístupnou formou sumarizuje práce několika vědců, kteří se tématy zabývají, a pokouší se rovněž o kritické posouzení těchto koncepcí. Vychází z poznatků evoluční biologie, sociální psychologie, sociologie, historiografie a dalších vědních disciplín.Na úvod je nutné si přiznat skutečnost, že sociální vědy jsou především ideologické a vyprodukovaly relativně malé množstvívědeckých teorií. Ačkoli dat v psychologii a sociálních vědách obecně velmi rychle přibývá, je jen velmi málo teorií, které by jedokázaly smysluplně pospojovat do systémů, jež by měly vysvětlovací sílu. Na druhou stranu velké množství dat představuje jisté nebezpečí - je totiž možné nalézt důkazy téměř pro cokoli.

Slováci zanedlho na Slovensku menšinou

Predstavme si nejakú fiktívnu spoločnosť. 90% populácie budú tvoriť ľudia, ktorých spôsobom života bude vyštudovať školu (najprv základnú, potom strednú a možno aj tú vysokú), nájsť si prácu, potom založiť rodinu a mať v priemere povedzme 2 deti, aby im a sebe mohli zabezpečiť solídnu životnú úroveň – označme ich ako pracujúcich.

10 % obyvateľov v tejto spoločnosti nebude mať záujem vyštudovať nejakú školu, ani si nájsť prácu. Ich jediným cieľom bude čo najskôr začať plodiť deti a potom žiť z detských prídavkov a sociálnych dávok (prípadne ak sa im podarí stať sa invalidmi tak z invalidných dôchodkov) - čiže budú príživníkmi.

Rasový nacionalismus a Árijci

Árijci byli polokočovní nordičtí běloši, původně usídlení snad ve stepích Ruska a střední Asie, kteří hovořili různými indoevropskými jazyky.

Latina, řečtina, chetitština, sanskrt, francouzština, němčina, lotyština, angličtina, španělština, ruština atd. jsou všechno indoevropské jazyky; indoevropština, či správněji proto-indoevropština (PIE), je zmizelý původní jazyk, z něhož tyto jazyky nakonec pocházejí. Předpona „proto“ vyjadřuje, že gramatika a slovník tohoto dlouho zaniklého jazyka, jímž se hovořilo asi do 3000 let př. n. l., je hypotetická rekonstrukce moderních filologů. Stejně jako románské jazyky pocházejí z latiny, tak latina vychází z PIE.

Psychologie Romů - Petr Bakalář

Romská psychika se v některých aspektech odlišuje od psychiky neromů. V každodenní praxi se projevují odlišné vzorce chování a jednání, které je třeba chápat jako přímé důsledky specifických rysů a dekódovat je na základě znalostí horizontů romské psychiky. Napsání této knihy je prvním krokem k pochopení celé problematiky v širším teoretickém kontextu. Je zřejmé, že mnoho z toho, co je zde uvedeno, je možné doplňovat a upřesňovat. Přesto považuji tuto práci za první systematický pokus porozumět romské problematice z hlediska moderní psychologie.

Pojem árijec a jeho význam - Miroslav Veselý

Jak již název napovídá, pokusím se objasnit pojem „árijský“, „Árijec“, „Árjové“ případně jiné tvary tohoto slova. Vím, že v dnešní době bývá význam tohoto slova částečně nepochopen a částečně démonizován. Nepochopen proto, že je v mnoha publikacích a dokumentech (záměrně?) zkreslován a démonizován určitě pro jeho nedávnou minulost a užívání ve vztahu k Nacionálnímu Socialismu v době Hitlerova Německa.

O nerovnosti lidských plemen - hrabě de Gobineau

Tato kniha byla uveřejněna po prvé roku 1853 (sv. I. a II.); poslední dva svazky (III. a IV.) jsou z r. 1855. V nynějším vydání nebyla změněna ani řádka. Ne, že by v mezidobí nebyly bývaly znamenité práce prohloubily mnohou podrobnost. Ale žádná z pravd, jež jsem uvedl, nebyla otřesena a jest mi proto míti pravdu za takovou, jakou jsem ji shledal. Druhdy o lidských plemenech byly pouze nesmělé domněnky. Cítilo se, že dlužno probrati se do hloubky, má-li se odkrýti ještě nezjištěná základna dějin a cítilo se, že v tomto pořadí poznatků tak málo zkracovaných, pod těmito temnými záhadami se asi přijde v jistých hloubkách, na rozlehlý celistvý blok, nad nímž se postupně položí základy, potom vystaví zdi, zkrátka vybuduje se celý společenský rozvoj těch lidských davů, jejichž celek dnes tvoří mosaiku našich národů...

Konečné řešení otázky cikánské v Českých zemích - Bc. Jiří Gaudin

O tzv. „cikánském problému“ bylo napsáno a řečeno mnohé. Každý Čech, Moravan a Slezan je dennodenně konfrontován s působením cikánského etnika ať už osobně, nebo skrze média. Není pochyb, že nad propagandistickými spoty o kulturně přínosných hudebních festivalech převládají politicky korektně komentované zprávy od drobných prohřešků až po závažnou trestnou činnost.Cikánské etnikum obývá české území po řadu staletí, ale za celou dobu nebylo schopné se přizpůsobit majoritní společnosti ba naopak, dostávalo se průběžně do konfliktů s původním obyvatelstvem, což mělo za následek rostoucí negativní hodnocení ze strany majority. Řešení cikánské problematiky se nazývalo Otázkou cikánskou či Řešením otázky cikánské. S historií cikánské komunity nejen na území dnešní České republiky seznamuje čtenáře kapitola první. Tento historický exkurz osvětlí i historické přístupy majority k řešení Otázky cikánské.

Syndikovat obsah