Mein Kampf - Adolf Hitler

To, že mi osud určil jako rodiště Braunau an Inn, považuji dnes za předurčení šťastné. Toto městečko leží přece na hranici oněch dvou německých států, jejichž opětné spojení se alespoň nám mladým jeví jako životní úkol, který musíme uskutečňovat všemi prostředky!Německé Rakousko se musí opět stát velkou německou vlastí a to ne z důvodu nějakých hospodářských úvah. Ne, ne: I kdyby bylo toto sjednocení po hospodářské stránce lhostejné, dokonce i kdyby bylo škodlivé, muselo by se přesto uskutečnit. Stejná krev patří do společné říše. Německý národ nebude mít žádné morální právo na koloniálně-politickou činnost, dokud nebude moci své vlastní syny spojit ve společném státě. Teprve tehdy, až se hranice Říše uzavřou i za posledním Němcem, aniž by bylo možné zajistit jeho výživu, vznikne z nouze vlastního národa morální právo na získání cizí půdy. Pluh pak bude mečem a ze slz války vyroste pro potomky chléb vezdejší. Tak se mi jeví toto pohraniční městečko jako symbol velkého úkolu.

Má léta u Waffen SS - Kees van Rijn

V dneššní době je poměrně vzácné, kdyžž mají mladí lidé možžnost vyslechnout si moudrost velkých mužžů minulosti. Ve svých uspěchaných žživotech nacházíme přílišš málo času pro poučení se ze zkuššeností naššich otců. Následující článek je poměrně obsáhlý díky prostoru, který mu magazín RESISTANCE věnoval. S opravdovou hrdostí říkám, žže je to jeden z nejskvělejšších článků, které dosud v naššem magazínu byšly. Je to příběh mladého holandského chlapce, který odjel do Německa a splnil si svůj sen stát se Nacionálním Socialistou a přísluššníkem Waffen SS. Od jeho prvních dní u Hitlerjugend ažž po poslední zuřivé boje na ruské frontě buďte připraveni na vzruššující dobrodružžství, která uvidíte očima mužže, jenžž je svědkem velkolepé i tragické historie. Na jednu stranu uvidíte podrobné a úchvatné vzpomínky na historii a na druhou stranu potřebné rady pro moderní hnutí.Kees van Rijn se narodil 30. prosince 1925 v nizozemském Vleutenu. Ve věku 16 let začal s výcvikem a vzděláváním u Waffen SS. Později se stal přísluššníkem páté Waffen SS Panzer Grenadier Division Wiking (pancéřová granátnická divize). Je nositelem žželezného křힾe 1. třídy, žželezného křힾe 2. třídy, bronzové přezky za boj zblízka (Nahkampfspange), stříbrné medaile za zranění (Verwundeten Abzeichen Silver) a pěchotní útočné bronzové medaile (Infanterie Sturm Abzeichen Bronze). Bojoval v Rusku, Polsku, na Kavkaze, v Německu, Belgii, Jugoslávii a v dalšších zemích.

Bolševici, Beneš a my - Vladimír Krychtálek (1941)

Co byl versailleský mír? Bylo to jednostranné rozhodnutí, kterým Anglie a Francie po světové válce uspořádaly Evropu tak, jak jim to nejlíp hovělo. Byla to soustava taková, že umožňovala Anglii hospodářské ovládání evropského trhu a kontrolu dovozu surovin, politicky pak dávala jí možnost hrát dále, jako už po několik století, úlohu rozhodčího podle zásady: ke komu se přidám, ten vyhraje. Francii zaručovala vojenskou převahu nad každým státem v Evropě.

USA v rukou Velkého bratra - Frank Hills

Na přelomu druhého a třetího tisíciletí neexistuje asi žádná země, která by už neupadla do nastražené léčky svých úhlavních nepřátel a nebyla by cíleně vedena k zániku. Téměř všechny národy již dávno postoupily svou suverenitu a výsostná práva nadstátním organizacím jako OSN, Světové obchodní organizaci či Mezinárodnímu měnovému fondu, čímž se samy degradovaly na hříčku v rukou mocných oligarchů a globalistů. Z megakoncernů a internacionálních finančních institucí se staly nové velmoci, které se už nemusejí ohlížet na státní hranice a nacionalismus, a proto také bezohledně provozují svou lidem nepřátelskou politiku.

Smrt ve středu - Petr Hájek

"Sovy nejsou, čím se zdají být," praví tajemně zvláštní agent Dale Cooper v Lynchově kultovním americkém seriálu TwinPeaks. Tato věta dostala křídla a obletěla na nich svět. Pokrytectví, dezinterpretace, mystifikace, stejně jako absurdní,krkolomné a spiklenecké výklady každé banality. To jsou průvodní znaky problémů i "problémů", jimiž nás denně prostřednictvím médií v nekončících erupcích zahlcuje technologický svět konce a počátku tisíciletí. Nejen režisér David Lynch, který svou poetiku na otevřené mystifikaci staví, se tomu dovedně - a právem - ironicky směje.,,Je-li člověk paranoidní, neznamená to ještě, že není pronásledován," připomíná stejně oprávněně známý, k Lynchovikomplementární bonmot neznámého autora. Platí-li však obojí, jak se v tom zmatku vyznat? Těžko.Médii se zabývám vlastně celý život a ze všech stran. Především jsem v nich dlouho pracoval. Před rokem '89 jako reportér v časopisu Květy, po něm v časopisu Reflex, který jsem v roce 1990 založil a několik let řídil. Napsal jsem také několik knížek, beletrii i takzvanou literaturu faktu. Poslední z nich (Předběžný portrét, o fenoménu Boleslav Polívka) vyšla nedlouho před pádem komunismu. O té doby jsem se už do žádného většího knižního projektu nepustil.

Sjednocování Evropy - Josef Šíma

Denně jsme zavalováni zprávami o postupu evropské integrace, o naší budoucí účasti v tomto procesu a o nesčíslné paletě projevů evropské sounáležitosti. Masové sdělovací prostředky o tomto tématu hovoří hned na prvních stranách či v prvních minutách svých zpráv. Čteme požadavky o nutnosti financování knih z veřejných rozpočtů na nadnárodní úrovni pro podporu rozvoje styků mezi národy, slyšíme varování před chaosem v příštím tisíciletí, nebude-li ustavena nadnárodní veřejná moc, která bude dbát na rozvoj ekonomické solidarity, pozorujeme rozpad několik staletí trvajícího systému evropských národních států, sledujeme vojenská přeskupování nejrůznějšího stupně, a to vše ve jménu evropské identity. Příčinou takovéhoto rozmachu aktivit na evropské úrovni má údajně být „nezadržitelný postup evropské integrace” a obranou proti nebezpečí anejistotě pramenící v okolním světě nebo v nedaleké budoucnosti je prý urychlení této integrace, harmonizace práva členských zemí EU a nadnárodní redistribuce bohatství.

Samiëlova sedmá oběť aneb zakošerování Íránu

Na dalších stránkách budou uváděny věci, které mohou mnohým znít tak překvapivě nebo dokonce hrůzostrašně, že by raději zase knihu s potřásáním hlavy odložili. Do jisté míry spontánně se zdráhají uvěřit zde vylíčenému. To by však neměli dělat. Zde se totiž nešíří žádná politická „víra“, nýbrž jsou pouze uváděny skutečnosti a vyvozovány z nich odůvodněné závěry. Proto mají autoři této knihy právo očekávat, že se čtenář nebude přinejmenším předem uzavírat jejich myšlenkovým pochodům jen proto, že její závěry nejspíš nezapadají do jeho naučeného způsobu politického a historického nazírání světa.

Jak vystoupit z EU - Petr Mach

„Dámy a pánové,“ uvedl ministr financí Eduard Janota 29. září 2009 ve Sněmovně návrh na změnu zákona o dani z přidané hodnoty, a pokračoval:„Chtěl bych zdůraznit důležitost přijetí této novely, protože členské státy Evropské unie mají povinnost, to bych chtěl zdůraznit, transponovat výše uvedené směrnice do svého právního řádu k datu 1. ledna 2010, a proto je navržena i stejná účinnost tohoto zákona. V případě, že by nebyla transpozice těchto směrnic do českého zákona o dani z přidané hodnoty k tomuto datu provedena, hrozí sankce ze strany Komise."Žádná diskuse se o návrhu nevedla a nikdo nebyl proti. Obsah zákona nebyl pro nikoho z poslanců důležitý. Museli jsme ho schválit, protože to byl požadavek Evropské unie.

Federální rezerva - Thomas D. Schauf

Rothschild, londýnský bankéř, napsal dopis, v němž říkal „To dává národní bance téměř úplnou kontrolu nad národními financemi. Těch nemnoho, kteří rozumí tomuto systému budou buď tak zainteresováni na jeho ziscích, nebo tak závislí na jeho přízni, že z této třídy nevzejde žádná opozice... Velká masa lidí, duševně neschopná jej pochopit, ponese své břemeno bez reptání a možná i bez tušení, že tento systém je nepřátelský k jejich zájmům.“ (Bankéři vytvořili legislativu pro Federální rezervu - FED.)

V roce 1913 pan Alexander před senátním Výborem pro bankovnictví a měnu prohlásil: "Ale celé schéma Federální rezervní banky s jejím základem komerčních papírů je nepraktická a těžkopádná mašinérie, je to jednoduše krytí, jak nalézt způsob zabezpečení privilegia vydávání peněz a způsob, jak se, pokud možno co nejvíce, vyhnout platbě daní a potom kontrolovat emise peněz a udržovat, místo redukce, úrokovou míru. Je to systém, který, pokud bude přijat, se ukáže být výhodným pro malou menšinu a nevýhodným pro lid Spojených států. Bude to znamenat pokračující úbytek skutečných peněz a další rozšiřování úvěrů; protože tam, kde je nedostatek skutečných peněz, si lidé musejí ke své škodě brát úvěr."

ANO Evropě znamená NE Maastrichtu - Johannes Rothkranz

Může mít rozumný člověk něco proti politicky sjednocené Evropě? To je otázka, která se nedá paušálně zodpovědět pouhým Ano nebo Ne, protože souhlas či odmítnutí „evropské integrace“ závisí zcela na konkrétních okolnostech, za nichž se má Evropa stát jednotným státním celkem.

Proti takovému druhu politické jednoty Evropy nebo třeba dalších částí evropského kontinentu, jaký se kdysi více či méně organicky vytvořil v podobě antické římské říše, později pak říše karolinské nebo habsburské, může rozumný člověk asi sotva něco zásadního namítat.

Zcela jinak ovšem tomu je v případě „Panevropy“, po II. světové válce spěšně vydupané ze země, jejíž synteticky zavedená „politická jednota“ měla být r. 1992 v Maastrichtu „zabetonována“ na věčné časy. Proti tomuto projektu už musí být i z rozumových důvodů vzneseny nejostřejší námitky zásadní povahy.

Syndikovat obsah