Masakr v Dachau

„Mnoha mužům z roty I nedělalo zabíjení neozbrojených válečných zajatců žádné problémy. Stráže SS si pro ně v ten den nezasloužily stejný ochranný status jaký měli nepřátelští vojáci, kteří byli zajati po statečném boji. Pro mnohé z mužů v rotě I nebyli SS nic víc než divoká, zlá zvířata, jejichž úloha v této válce spočívala ve vyhladovění, brutálnostech, trápení, mučení a vraždění bezmocných civilistů.“

Kdo poruššil Versailleskou smlouvu o odzbrojení?

V listopadu roku 1918, když se německý národ věřící v jistoty dané Wilsonovými čtrnácti body –po 4 a půl letech trvající válce, jejힾ vypuknutí si nikdo nepřál, vzdal, věřil, žže to bylo nejen proto, žže k tomu byl přinucen a nebyla to jen služžba trpící lidskosti, ale i nádherná myššlenka sama o sobě. Zatímco trpěly pod nejtvrdššími důsledky tohoto ššíleného zápasu, milióny Němců s důvěrou vzhlížžely k myššlence rekonstrukce mezinárodních vztahů, které se měly odstraněním tajné diplomacie jakožž i hrůz války stát noblesnějššími a ššlechetnějššími.

Dědictví Rudolfa Hesse - Mark Weber

Večer 10. května 1941 se zástupce Vůdce Třetí Říše vydal na tajnou misi, která měla být poslední a také nejdůležitější v jeho životě. Pod pláštěm noci Rudolf Hess odstartoval s neozbrojeným bombardérem Messerschmitt 110 z letiště Augsburg a namířil přes Severní moře do Británie. Jeho plánem bylo vyjednat mír mezi Německem a Británií. Hess letěl za vévodou
z Hamiltonu, který měl být příznivcem mírového řešení mezi Německem a Británií, a měl kontakty na Winstona Churchilla.

Dedičstvo Rudolfa Hessa - Mark Weber

Večer 10. mája 1941 sa zástupca Führera Tretej Ríše vydal na tajnú misiu, ktorá mala byť jeho poslednou a najdôležitejšou. Pod pláštikom temnoty Rudolf Hess odštartoval s neozbrojeným bombardérom Messerschmidt 110 z letiska Augsburg a namieril krížom cez Severné more do Británie. Jeho plánom bolo vyjednať mier medzi Nemeckom a Britániou...

Cikánský pracovní tábor v Letech

Informace o táboře v Letech jsem čerpal z výše jmenované knihy, dále z knihy „HISTORIKOVÉ A KAUZA LETY“, kterou vydal Historický ústav Akademie věd ČR. Dále jsem v tomto příspěvku shromáždil informace získané z internetových zdrojů a mého novinového archivu.

Docela jistě jsem neodhadl složitost a obsáhlost celé problematiky. Proto v tomto článku shrnu jen chronologii událostí v Letském táboře a recenzi knihy Markuse Papeho nechám na příště.

Přestože problematika tábora v letech je hodně medializována, nikde na internetu jsem nenalezl podrobnější popis událostí, které se v táboře odehrály. Několik málo informací se nachází na české Wikipedii, ale informace tam uveřejněné lze označit na naprosto nedostatečné, nesourodé a nevěrohodné, některé další lze naprosto jistě označit jako nesmysly a lži. Tato skutečnost mě však u Wikipedie nijak nepřekvapuje.

Zdroje, z kterých jsem čerpal informace, nedodržují chronologický popis událostí a uvádějí popisované skutečnosti značně nepřehledně. Proto tento článek bude zřejmě prvním na internetu uveřejněným stručným popisem událostí zachovávajícím časovou posloupnost.

Při shromažďování informací jsem občas narazil na skutečnost, že se některé informace, například jejich datování, či počty osob odlišovaly a nemám možnost jinak ověřit, která z informací je přesná. V tom případě jsem preferoval informace uváděné českými historiky před jinými autory. Dále rozsah tohoto textu a množství dat v něm uvedených je úměrný času, který jsem problematice mohl věnovat.

Benešovy dekrety

DEKRET presidenta republiky č. 5/1945 Sb. ze dne 19. května 1945 o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z
doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů ve znění novel č.: 116/1949 Sb., 122/1951 Sb.

DEKRET presidenta republiky č. 12/1945 Sb. ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky č. 33/1945 Sb. ze dne 2. srpna 1945 o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské

DEKRET presidenta republiky č. 108/1945 Sb. ze dne 25. října 1945 o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

ZÁKON č. 115/1946 Sb. ze dne 8. května 1946 o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků

Mlčící bratrstvo (Silent Brotherhood) - Kevin Flynn, Gary Gerhardt

S vydáním českého překladu této knihy nyní uplyne celých dvacet pět let od chvíle, kdy ve Spojených státech, na ostrově Whidbey Island západně od pobřeží státu Washington, plameny hořící chaty spálily naději skupiny Američanů na rozpoutání druhé americké revoluce.

Uvnitř chaty celé dva dny odolával pětisetnásobné přesile federálních agentů jeden muž, který byl vůdcem oné skupiny. Muž, který je rok předtím vytrhl z nečinnosti a svedl je na cestu, která jim měla přinést jen smrt, nebo dlouhé roky ve vězení. Ale ty desítky mužů a žen slepě věřily, že takové riziko stojí za to, oč usilovaly. O samostatnou bílou republiku na území Spojených států amerických.

Jejich naděje shořely 8. prosince 1984, kdy federální agenti do chaty, kterou nebyli schopni dobýt, vystřelili raketu, od které chata v okamžiku vzplála, a skrývající se muž v plamenech našel svou smrt.

1984 - George Orwell

Světoznámý antiutopistický román George Orwella, který popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita, kterou živí permanentní, „udržovací“ válka mezi třemi kontinentálními mocnostmi. Společnosti vládne Strana a cokoli proti kolektivnímu myšlení Strany je krutě trestáno, lidská individualita se stává zločinem.

Vladař - Nicolo Machiavelli

Vladař, italsky Il Principe, kniha Niccolò Machiavelliho, je nejvýznamnější dílo tohoto politika, diplomata a spisovatele, který je považován za zakladatele politologie. Ve svém díle Machiavelli nejprve dělí státy na republiky a autokracie (knížectví). Dále se zabývá pouze autokraciemi. Ty rozděluje podle způsobu vzniku na zděděné a nově vzniklé. Zaměřuje především na nově vzniklé, jelikož udržet moc ve zděděných knížectvích považuje, za normálních okolností, za snadné.

Autor se ve svém díle Vladař zamýšlí nad tím, čím je člověk jako občan ve státě. Podle Machiavelliho řídí člověk své činy podle logických a rozumových kritérií nikoli podle morálních. Důležitou osobou ve státě je panovník. Pro Machiavelliho je ideálním panovníkem ten, kdo si zvolí chvályhodný cíl. Způsob, jakým se dosáhne cíle může být jakýkoliv.

Utopie - Thomas Moore

Slovo utopie je slovo umělé a označuje místo, které neexistuje. Ve významu, jak jej dnes chápeme a rozumíme mu my, použil prvně tohoto slova na začátku šestnáctého století anglický humanista a státník Thomas More. Tímto termínem tak More ve své době, ale i do budoucna dal název představě o určité ideální organizaci společnosti, o jejím uspořádání, normách, hodnotách a zákonech, která v současné době sama je neuskutečnitelná a je spíše jakýmsi projektem do blízké či vzdálené budoucnosti. Je přirozené, že utopie jednou se zrodivší jako něco ihned nerealizovatelného, něco, co na realizaci teprve čeká, prodělává zákonitě historický a ideový vývoj; rovněž je každá takováto ideální koncepce spjata s autorovým filozofickým a společenským postojem a také nutně vymezena sociálními, etickými, ekonomickými a třídními podmínkami svého vzniku a své doby. Utopie nevznikají v dějinách náhodně, nejsou pouhými výtvory autorovy fantazie. Jsou vyvolány v život konkrétními společenskými vztahy, rozpory a konflikty.

Syndikovat obsah