Kříž zvítězí - Johannes Rothkranz

Na jasně protikřesťanskou, nenávistnou činnost odvěkých nepřátel Kristova Kříže ukazuje magistr teologie, Johannes Rothkranz, na příkladu ostudného soudního rozsudku německého Spolkového ústavního soudu v Karlsruhe z roku 1995, který na „přání“ židovské strany rozhodl o protiústavnosti přítomnosti křížů ve školách, soudních síních atd. V rozsahem nevelké studii z roku 1996 autor dokládá neuvěřitelnou míru zrady vysokého kléru na konkrétních případech z Německa i dalších zemí, což platí samozřejmě také o tzv. křesťanských politicích.

666: číslo šelmy - Johannes Rothkranz

Co nejstručněji řečeno, další knížka německého autora, magistra teologie Johanna Rothkranze, pojednává o počínajícím konci času a očividně apokalyptickém „čísle šelmy“ 666! Jejím smyslem není děsit nebo deprimovat, ale dodat odvahu podívat se do očí hrozné, i když přísně tajené realitě. Čtenář se také dozví, kdo za celým satanským plánem stojí a k čemu má nakonec vést. Autor nicméně nabízí také spolehlivý způsob, jak chystané zotročující světovládě čelit. 

Talmud - Soncino Edition (anglicky)

Oficiální, rabíny schválené anglickojazyčné vydání Talmudu.

Katolický lidový katechismus - František Spirago (1903)

Katechismus tento v té podobě, kterou má, jest časovou knihou lidovou a rovněž pomocnou knihou pro katechety a kazatele. Spisovatel pokládá za potřebné poznamenati toto:

Katechismus tento vyšel ve třech dílech: první díl obsahuje nauku o víře, druhý nauku o mravech a třetí nauku o milosti. Hlavní váha se klade na otázku: K čemu jsme na světě? A tím právě se hodí do nynější materialistické, požívavé a rozkošnické doby.

Zjevení svatého Jana Apoštola - Augustin Navrátil (1946)

Obsah jediné prorocké knihy novozákonní vzácným darem Ducha sv. Církvi.

Ježíš Kristus přislíbil apoštolům: "Když přijde onen duch pravdy, naučí vás všeliké pravdě... a příští věci zvěstuje vám." Jan 16,13. Toto přislíbení Ježíše Krista vyplnilo se zvláštním způsobem na svatém Janu, apoštolovi. Ve vyhnanství na ostrově Patmu r. 95 po Nar. Páně mu byla zjevena hluboká tajemství o osudech Církve a světa. V jednu neděli zmíněného roku Duch svatý ve vidění, to jest ve vnitřním nadpřirozeném povznesení a osvícení mysli, rozvinul před apoštolem jedinečný živý obraz, v němž mu byly v symbolech - náznacích předvedeny nejdůležitější události vnitřních i zevnějších dějin Církve Ježíše Krista, průběh a výsledek nesmírného zápasu mezi Církví a branami pekelnými.

Zelená kniha - Muammar Kaddáfí

Nástroj vlády je prvořadým politickým problémem, jemuž čelí lidské společenství.

I konflikt uvnitř rodiny je často výsledkem tohoto problému.

Tento problém se stal velmi vážným od vzniku moderních společenství.

Národy dnes čelí tomuto trvalému problému a společenství jsou vystavena různým nebezpečím a těžkým důsledkům, k nimž vede. Nedokázaly jej dosud vyřešit s konečnou platností a demokraticky.

ZELENÁ KNIHA předkládá konečné řešení problému nástroje vlády.

Všechny politické systémy ve světě jsou nyní produktem boje o moc mezi nástroji vlády. Boj může být mírový nebo ozbrojený, jako jsou konflikty tříd, sekt, kmenů, stran nebo jednotlivců. Výsledkem je vždy vítězství jednoho nástroje vlády - ať už je to jednotlivec, skupina, strana nebo třída - a porážka lidu, tj. porážka skutečné demokracie.

Úvod do revizionizmu holocaustu (www.vho.org)

V následujícím textu najdete odpovědi na otázky, které jsou ohledně historického revizionizmu pokládány nejčastěji. Také nabízíme k volnému stažení leták, v němž je v kostce shrnut historický revizionizmus. Ten je ideální ke stručnému uvedení do problematiky a k předávání ostatním. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na: Castle Hill Publishers, P.O. Box 118, Hastings TN34 3ZQ, England; E-mail: question@vho.org Castle Hill Vám při četbě následujících řádků přeje nalezení mnoha přínosných informací.

Polemika o holocaustu: záležitost pro svobodnou diskusi (článek)

Je pokládání otázek zločin? Pokud máte pochybnosti o holocaustu, není kladení otázek jediná cesta, jak se jich zbavit? Proč řada jednotlivců i skupin zuří kvůli těm, kdo ohledně holocaustu kladou kritické otázky? Proč jsou tito pochybovači, kteří si říkají revizionisté, často pomlouváni jako „popírači holocaustu“?

O všech ostatních historických otázkách se diskutuje s naprostou samozřejmostí, ale z holocaustu udělaly vlivné nátlakové skupiny výjimku. Přitom by všichni měli být podporováni v kritickém zkoumání holocaustu stejně, jako jsou podporováni ve zkoumání všech ostatních historických událostí. To není nijak radikální názor. Umění kritiky vyvinuli před tisíciletími řečtí filosofové jako Sokrates, a před staletími bylo obnoveno v době osvícenství.

Kněží a oběti holokaustu - Stanislav Kuňajev

 

http://ru-an.info/news_content.php?id=982

Hlavní odlišnost evropského holokaustu oproti všem světovým lidským katastrofám podle tvrzení jeho kněží spočívá v tom, že holokaust je jedinečný, neopakovatelný a nepoznatelný, že nic podobného v lidské historii nikdy nebylo, že všemožné genocidy, masové vraždy, likvidace ras a národů, jejichž podstata je obsažena ve slově „masakr“, se k holokaustu nehodí, protože „žádný stát nikdy dříve s vědomým cílem nezorganizoval systematickou likvidaci všech mužů, žen a dětí určitého národa…“ (Stephen Katz). „Holokaust je jedinečný a nemá v lidské historii obdoby…“ (J. Neisner). „Tajemstvím Osvětimi je pravda uzavřená v mlčení…“ (Elie Wiesel). „O této katastrofě nelze mluvit jinak než přes prisma nepopsatelnosti…“ (J. Leonjak) – atd.

Bolševismus od Mojžíše po Lenina - Dietrich Eckart (1923)

„Tak je to!“ zvolal. „Jsme na scestí! Astronom to dělá jinak. Pozoruje např. skupinu hvězd. Kdo ví, jak už dlouho. Najednou mu dojde. Proklatě, tady něco nesouhlasí. Normálně by se k sobě jevy musely chovat tak a tak a ne jinak. Musí tu být tedy někde skrytá síla, která způsobuje odchylku. A krok za krokem pak získává správné číselné hodnoty nějaké planety, kterou dosud žádné oko nespatřilo. Jednoho dne se ukáže, že tady skutečně je. Co ale dělá historik? Nepravidelnost vysvětluje skupinou samou, povahou vynikajících státníků. Že by někde mohla být tajná síla, která všechno vede určitým směrem, na to nepomyslí. Ona tu ale je. Je tu od té doby, co jsou dějiny.“

Syndikovat obsah