II. vatikánský koncil a židovská otázka - Leon de Poncins

Již nežijící vynikající francouzský znalec zednářstva i mnoha dalších pomocníků Satanovy synagogy, katolický autor Leon de Poncins, nám v předkládané studii z roku 1992 již titulem ukazuje, co je jejím hlavním tématem. Snad i proto v autorově vlasti, ve Francii, mohla být publikována pouze ve výtahu. V úplnosti vyšla dosud jen v angličtině a němčině, a nyní se dostává poprvé do ruky i našemu čtenáři. Není divu, že jistým kruhům není její rozšíření po chuti, protože třeba o neblahé postavě kardinála Bey autor říká:

„Je původem Žid (jeho jméno zní ve skutečnosti Beja nebo Behar a oba jeho bezprostřední zástupci msgre Baum a msgre Oesterreicher jsou konvertovaní Židé). … Poté, co byla věc časopisem předána veřejnosti a Vatikán mlčel, jsme povinni konstatovat, že v Římě vznesené žaloby proti kardinálu Beovi jsou oprávněné, že totiž udržoval tajné spojení se špičkami B’nai B’rith a ostatních velkých organizací světového Židovstva, aby napomáhal triumfu židovského stanoviska na koncilu, a že B’nai B’rith po celou dobu trvání koncilu vykonával skrytý dohled nad Vatikánem i papežem.“

PřílohaVelikost
II.vatikansky_koncil_a_zidovska_otazka-Leon_de_Poncins.pdf326 KB