Židovstvo v obchodě s chmelem - Diviš Danzer (1890)

Je vůbec známo, že mezinárodní židovský velkokapitál veškeré obory průmyslu a obchodu buď již opanoval, anebo opanovati se snaží, a že veškerá odvětví obchodu jeho škodlivému a zkázonosnému vlivu podléhají. Ve »volné a svobodné soutěži hospodářských sil« v divé honbě po bohatství a blahobytu, při níž nedbáno na pojmy cti a slušnosti a v šíleném tanci kolem zlatého telete, bývá chudý od bohatého rozdrcen a veliké zástupy, stavu střednímu náležející, jsou bez obrany vháněny do náruče den ze dne rostoucího proletariátu, takže za nedlouho budou zde takové poměry, jako v Irsku: manšestroví milionáři a majitelové panství na jedné, a bledé zástupy hladového lidu s vyhaslýma vpadlýma očima na druhé straně.

Vzhledem ke smutným těmto zjevům, jichž příčiny v novějším zákonodárství zejména však v poskytnutí rovného práva Židům spočívají, zaplesá zajisté srdce každého lidumila a vlastence, když pozoruje, že našli se, — byť i v malém posud počtu — karakterní a k činům odhodlaní mužové, kteří se postavili v čelo hnutí, jehož účelem jest boj proti znemravnělosti, švindlu a sežidovštění. Mužové ti dovedou na pravém místě promluviti slova pravdy, aby ukázali v pravém světle politickou vyspělost oněch přemoudrých, manšestrových liberálů, jimž prodajné časopisectvo židovské lichotí a je chválí, a kteří zachváceni jsouce jakýmsi mlhavým »světoobčanstvím«, svůj vlastní národ podřízenému plemenu, zákony mravnosti neznajícímu, ku vykořistění vydávají.

Je také nejvyšší čas, abychom přispěli ku pomoci oněm mužům, kteří se v čelo osvobozujícího hnutí postavili, abychom je volili a vysílali jako poslance do sněmu a do říšské rady, neboť jinak by brzo uhodila dvanáctá, která by zvěstovala, že sežidovštění našich zemí již dovršeno.

Toho příznaky jsou: nesestátnění c. k. severní dráhy Ferdinandovy a prodloužení koncese skupině Rothschildově. Dráha, jejíž hlavní tratě — dle udání společnosti severní dráhy — mají cenu 106½ milionu zl. a jejíž roční čistý výnos 19 milionů zl. činí, mohla státu takřka do klína padnouti; leč někteří činitelé nechtěli vzbuditi hněv nejmocnějšího bůžka peněžního a jeho příjmům újmy učiniti; snad myslili si při tom na vyšších místech: kde bychom při nejbližším schodku sehnali peníze?

Poslanci antisemitští v říšské radě upozornili lid častokráte na nebezpečí, které mu od židovské záplavy hrozí a někteří z nich zachránili obyvatelstvu říše miliony jedině svým včasným zasáhnutím do debaty o prodloužení koncese společnosti dráhy severní.

Předeslal jsem zde uvedené okolnosti, abych dokázal, že sežidovštění obchodu s chmelem jest pouze přirozeným následkem panujícího všeobecného sežidovštění a abych svoje spoluobčany upozornil na veliký politický i národohospodářský význam hnutí antisemitského.

Hlavním však účelem, jejž jsem sobě vytknul, jest: poukázati na nepoctivé jednání, na švindléřství, na rozličné podskoky a záludy, jichž židovské velkoobchody s chmelem se dopouštějí.

PřílohaVelikost
Zidovstvo_v_obchode_s_chmelem-Divis_Danzer.pdf186.68 KB