Světové Židovstvo: organisace, moc a politika - Dieter Schwarz (1939)

»Není většího omylu, nežli věřiti, že Židovstvo jest mezinárodní mocí a že může kontrolovati světové dění prostředky, které jsou tak tajné, že i Židům samotným jsou zcela neznámé a že by bylo sto vnucovati svou politiku králům a národům.«

Těmito slovy začíná Sydney Salamon, tiskový přednosta »Board of Deputies of British Jews« svou knihu »Židé v Anglii«. Vynáší svůj hlavní trumf, když píše: »Kdyby to vše a ještě mnoho jiných pověstí, kolujících o Židovstvu, odpovídalo pravdě, pak by se nebyl Hitler zajisté nikdy dostal k moci, pak by Palestina již dávno byla židovským národním státem a Židé v Polsku nemuseli by snášeti tak strašlivou bídu, jakou musí trpěti dnes. Že tomu všemu tak není, píše Salamon, dokazuje bezpředmětnost této představy.«

Týmiž slovy, kterými tento prominentní zástupce Židů hájí Židovstvo nejen jako celek, ale zvláště i domnělou loyalitu tak zvaných »anglických Židů«, pokoušelo se již odedávna Židovstvo všech zemí znemožniti útok národních hnutí na svou mezinárodní povahu. Tvrzení o židovské mezinárodnosti se nedá zvrátiti tím, že se podle způsobů Salamonových přehání do nemožnosti a přivádí tak ad absurdum. K podobnému tvrzení by bylo zapotřebí obšírnějších důkazů. Ty nám ale Salamon až dodnes zůstává dlužen. Žádný rozumný člověk nemůže tvrdit, že by moc židovské internacionály byla neomezená. Hranice této moci jsou určeny vlastním bytím a zdravou národní odolností postižených. Moc Židovstva sahá pouze tam, kde mu bylo možno zachytiti se jako parasit jiných národů a států a v nich podle svých rasových zásad sledovati vlastní zájmy, buď zdánlivě, nebo v zastoupení zájmů národů, skýtajících mu pohostinství, nebo více či méně přímo proti nim samým. Nikdo se nebude vážně zabývati židovským problémem a mocí mezinárodního Židovstva v jiné souvislosti.

Židovské dějiny se vyznačují nestálým kočováním. Jejich povahu nejlépe osvětlí skutečnost, že Židovstvo nejen že není schopno, ale ani nechce vytvořiti z vlastního úsilí stát, který by byl sto pojmouti všechno Židovstvo. Jak ukážeme později, nemohlo na tom ničeho podstatného změniti ani hnutí sionistické, které je potud sympatické, že pohřbilo lež o asimilačních schopnostech Židovstva a zřeklo se všech pokusů klamati arijce. Galut, stav diaspory po celém civilisovaném světě, jest ― jak se zdá ― jedinou možností žití pro Židovstvo, které se jemu samému zamlouvá. Že palestinské řešení není protidůkazem, dokážeme později. Židé se vždy snažili učiniti svět zralým pro všeobecnou humanitu a v tomto řádu zajistili Galut a tím pro Židovstvo největší možné pole působnosti a uplatnění. Žid tím nakonec podvrací každou národní politiku, kulturu a hospodářství, ať již se k tomu přizná nebo nikoliv. Židovstvo jest svým mezinárodním souručenstvím vysloveným nepřítelem všech národů, které se vzeprou biologickému a duševnímu rozkladu své vlastní podstaty ve prospěch židovské.

PřílohaVelikost
Svetove_Zidovstvo-Dieter_Schwarz.pdf13.22 MB