Moderní lůza židozednářského kapitalismu - J. Salaquarda

Jen ten kdo nestraně čte a pozoruje vývin věcí ve státě vidí, že u nás není všechno v pořádku.

Statisíce ožebračených, statisíce vyhladovělých bez naděje v zoufalství, statisíce vyhublých těl, prolezlých tuberkulosou, skrufulosou, plíží se v cárech a marně prosí o smilování a pomoc. Statisíce hladovějících dětí a prosebné volání jejich po skývě chleba, jest strašnou obžalobou na poměry a na všechny ty, kteří šli cestou, která vedla do propasti a zkázy.

Kritická situace všech pracujících vrstev národa dotkla se krutě všeho československého lidu.

Vážná doba nutí nás přemýšleti a uvažovati o tom, jak tato bídná situace vznikla, co jest její příčinou a hlavně, kdo jest na ní podílníkem.

Tisíce občanů klamaných politickými korupčníky, nezná pravé příčiny hospodářského, mravního a i kulturního úpadku.

Mýlí se však zjevní svůdcové i se svými zákulisními zednářskými nápovědy, myslí‐li, že národ neprohlédne staré jejich triky.

Lid musí znáti pravdu!
Předáci politických stran neučinili z pracujícího člověka šťastného a spokojeného občana, naopak oni vždy chtěli míti z pracující vrstvy jen proletáře!

Marxističtí nabobové nepostarali se o patřičné uzákonění mzdy, která musí jíti nad minimum existenčních potřeb, aby pracující vrstva národa mohla tvořiti úspory!

Chudý člověk jest bez práce a peněz, trpí bídu, ― obilí se denaturuje, obchody jsou nabité textiliemi, obuví a potravinami, ― chudý člověk chodí bos a v cárech. Zatím co chudá máma počítá s každým haléřem a neví, zda má koupiti pro své vyhladovělé děti kus chleba neb lojové škvarky, milostpaničky politických předáků, zaprodanců, každoročně rozjíždí se
do světových měst a neví, zda na památku si mají koupiti brilantový náhrdelník za 4 nebo 7.000 lir či franků.

Národe, probuď se, což nevidíš tu bídu, zoufalství okolo sebe? Což politická legitimace a sladká řeč politického milce je ti milejší než tvůj otec, matka, syn, kamarád!? Na co čekáš? Věříš svému zraku nebo bombastickým slovům politických hazardérů!? Což nemá chudý člověk právo na život?

Nechceme býti otroky buržoasie ani politických nabobů! Nikoho!
Veškerou vinu mají političtí vůdcové pracujícího lidu všech stavů národa, kteří vnesli do sbratřeného národa po 28. říjnu 1918 třídní a náboženský boj!

Tito vůdcové, kteří měli hájiti právo na život a kteří místo, aby byli strážci lidového zájmu, súčastnili se ve všeobecném drancování státu a dnes nedělají nic jiného, než chrání svůj podíl na kořisti, tonou v blahobytu a ti, kteří jim k tomu pomáhali, trpí bídu a mřou hlady!

Kdo má široká ústa, drzé čelo, umí štvát, obdrží jisté povolání s tisícovým příjmem!
Chudý člověk dobře pozoruje jakým elementem političtí tlučhubové obsazují za pomoci pánů kapitalistů místa ředitelů nemocenských pojišťoven, dozorců, konsumních správců atd.

Již dost obchodování s lidskou bídou!
Již dost toho mlácení prázdné slámy na vašich schůzích.
Politické strany jako zběsilé svolávají schůze, na kterých řežou do všeho, co se jim hodí pro další ohlupování. Konají se manifestace proti bídě, válce, proti vykořisťování pracující vrstvy atd.

Lid žádá práci, chléb a spravedlnost!
Zklamaný a hladový občan nechce schůze, protestní průvody a manifestace, na kterých jest jen klamán, ne, on žádá, abyste předložili a prosazovali v parlamentě cestou zákonnou to, co jste mu v předvolebních schůzích slibovali.

Chudý člověk nechce almužnu, nechce býti žebrákem ve své rodné vlasti!
Je těžko ukazovati pracujícímu lidu pravého nepřítele, který nebojuje otevřeně a poctivě, nýbrž který své rozkladné dílo maskuje zaprodanými politickými předáky, kteří se ohání hesly o demokracii, sbratření, pokroku, socialismu. Nepřítele, který nebojuje na hranicích, nýbrž kterého jsme tak jako trojského koně vpustili do svých zdí, který pracuje všude stejnou taktikou k ovládání jednotlivých národů.

Nepřítel jest mezinárodně organisován, zahnízdil se ve všech politických a sociálních hnutích, bez ohledu jsou‐li poměru socialistického, kapitalisticky sjednoceného, liberálního, demokratického, lidoveckého, komunistického nebo konservativního.

Myslící lidé, kteří dovedou si všímati veřejného života, s hrůzou poznají, že vláda všech věcí nejen po stránce hospodářské, ale i politické a mravní přechází následkem politických zaprodanců do rukou nadstátní skupiny m e z i n á r o d n í c h ž i d ů !

Těžký židozednářský internacionální chamtivý kapitál za pomoci marxistických partají, které jsou jejich otroky jak v politice, tak i v práci, ničí a drtí všechna podnikání našeho českého křesťanského člověka. Za kus mizerného zlata, za úsměv, dokázali tito židozednářští kořistníci získati do svých klepet dělnické, živnostenské a zemědělské hnutí, které vedeno několika zrádci, tluče do svých řad a ničí vše, čemu se říká národní a křesťanské a plně obhajuje vše, co patří největšímu internacionálnímu kapitálu, pajdavého ušatého šmoka, který dnes za jejich pomocí jest svrchovaným pánem celého kulturního světa, který když rozkáže ničí majetky, zotročuje a rozdýmá válku!

Mezinárodní žid jest tvůrcem kapitalistického dnešního systému.
Mezinárodní žid jest pánem kartelů, velkobank a nezměrných kapitálů, sociálních institucí.
Mezinárodní žid jest světovým diktátorem všech křesťanských národů!
Prof. Štilar.
PřílohaVelikost
Moderni_luza_zidozednarskeho_kapitalismu-J_Salaquarda.pdf965.39 KB