Co je vidět a co není vidět - Frédéric Bastiat

Dílo vynikajícího představitele Francouzské liberální šškoly Frédérica Bastiata, apošštola svobodného obchodu, jemužž byl udělen čestný přídomek „francouzský Cobden“, je českému čtenáři téměř neznámé. Průkopnický český překlad jeho nejslavnějššího a co se týče teoretických implikací nejdůsažžnějššího spisu Co je vidět a co není vidět z r. 1923 (překladateli byli J. Kulhánková a E. Brachan, kniha vyššla ve vydavatelství Volné myššlenky československé v Praze) je dnes prakticky nedostupný, takžže nṚ čtenář měl možžnost setkat se s Bastiatem jen při příležžitosti vydání jeho známého protisocialistického pamfletu Zákon (přel. L. Hlinovský, vyd. Academia, Praha 1991), který ve vzruššené atmosféře tehdejšší doby, kdy se protisocialistická a protikomunistická stanoviska zdála něčím samozřejmým, nevzbudil patřičnou pozornost.

V myslích mnoha přísluššníků našší univerzitní vzdělané inteligence, kteří před rokem 1989 povinně absolvovali kursy marxistické politické ekonomie, není ovššem jméno Bastiat úplně neznámé, nebo zcela jistě vyvolává dvojsmyslnou– a právě proto zafixovanou –asociaci na termín „vulgární ekonomie“, resp. podobně dehonestující označení „vulgární apologetika kapitalismu“, cožž sugeruje obraz mělkého tendenčního propagandisty, jehožž postupy jsou v přímém rozporu s objektivními metodami vědy. A přitom je pravda právě opačná: byla to nikoliv Bastiatova, nýbržž Marxova tendenčnost a předpojatost ve výkladu vývoje ekonomického myššlení, která naššla svůj výraz v této naprosto neadekvátní charakteristice.

PřílohaVelikost
Co_je_videt-Frederic_Bastiat.pdf978.98 KB