Revizionizmus

Jürgen Graf - dva rozhovory

První rozhovor vyšel ve Smith’s Report č. 147, únor 2008

Otázky kladl Richard A. Widmann

Druhý rozhovor vyšel 12. července 2009 na bulharském hudebním blogu

http://revoltns.blogspot.com

Translation © Erik Sedláček, 2011

 

První rozhovor

Belzec: propaganda, svědectví, archeologický výzkum a historie - Carlo Mattogno

Přeživší holocaust uvádí, že ve vyhlazovacím táboře Belzec, nacházejícím se ve východním Polsku, bylo mezi listopadem 1941 až prosincem 1942 zavražděno nejméně 600 000 a možná až tři miliony lidí, zejména židovského původu.

Tvrdí se, že k vraždění byly používány nejrůznější prostředky: výfukové zplodiny z dieselových motorů, nehašené vápno ve vagonech, vysoké napětí, vakuové komory. Podle svědků byly mrtvoly nakonec páleny na hranicích o velikosti několikapatrového domu, aniž po nich zbyly jakékoli stopy.

Těm, kdo znají historky o táboru Treblinka, to všechno zní až přespříliš povědomě. Autor se proto v této studii omezil na aspekty, jež jsou ve srovnání s Treblinkou odlišné a nové, ale ohledně dalších aspektů čtenáře odkazuje na svou knihu o Treblince. V první části knihy je vysvětlen a vystaven důkladné kritice vývoj oficiálního vykreslování a popisování tábora Belzec.

Výsledek tohoto rozboru je v zásadě ten, že historický obrázek, který je v mnoha evropských zemích stanoven trestním zákonem, je neudržitelný, jelikož se nejedná o nic jiného než o nepřetržitý řetězec absurdit. Na rozdíl od Treblinky byly v Belzecu koncem 90. let provedeny forenzní vrty a vykopávky, jejichž výsledky jsou vysvětleny a kriticky zhodnoceny ve druhé části knihy. Tyto nálezy spolu s absurdními tvrzeními „svědků“ i dostupnou dokumentací tezi o vyhlazovacím táboru vyvrací.

Revizionizmus holocaustu a jeho politické důsledky - Jürgen Graf

Před rokem 1991 jsem o revizionizmu nic nevěděl. I když jsem si myslel, že 6 milionů je jaksi zveličené číslo, nikdy jsem neměl nejmenší pochybnosti, co se týká reality nacistického vyhlazovacího programu a vražedných plynových komor. Matně jsem vnímal existenci autorů, kteří zpochybňovali dokonce i přibližnou pravdivost oficiálního tvrzení o Holocaustu, ale myslel jsem si, že jde jen o bandu neonacistů, snažících se očistit Hitlera, takže jsem se nijak nepokoušel zjišťovat si jejich argumenty. V té době jsem ale byl dosti antisionisticky zaměřený. Zaprvé jsem byl úplně znechucený nelidským zacházením Izraele s Palestinci, za druhé mě rozčiloval fakt, že Židé tak hanebně využívají tragédii, která je postihla během druhé světové války, aby získali velké finanční objemy od Německa a aby osočovali celý německý národ.

Ukřižovávání Židů musí skončit - článek v American Hebrew z roku 1919

Ukřižovávání Židů musí skončit!
Martin H. Glynn
(Bývalý guvernér státu New York)

Přes moře nás volá šest milionů žen a mužů o pomoc, a osm set tisíc malých dětí volá po chlebu.

Tyto děti, tito muži a ženy jsou naši spolučlenové lidského rodu s tímtéž právem na život, jaké máme my, se stejnou citlivostí na zimní chlad, se stejným sklonem zemřít ve spárech hladu. Uvnitř nich přebývají neomezené možnosti k rozvoji lidské rasy, které přirozeně přebývají v šesti milionech lidských bytostí. Nemůžeme být jejich opatrovníky, ale měli bychom
být jejich pomocníky.

Tváří v tvář smrti, ve smrtelném zápasu s hladem, není místo pro bláznivé rozlišování víry a fyzické rozlišování rasy. V této katastrofě, kdy vede krutý a neúprosný osud šest milionů lidských bytostí do hrobu, by mohly jen nejidealističtější výzvy lidské povahy rozhoupat srdce a pohnout rukou.

Šest milionů mužů a žen umírá z nedostatku životně důležitých prostředků; osm set tisíc malých dětí volá po chlebu. A tento osud není důsledkem žádné jejich vlastní chyby, žádného porušení lidských ani Božích zákonů; ale strašlivé tyranie války a fanatické touhy po židovské krvi.

V tomto hrozivém holocaustu lidského života jsou zapomenuty delikátnosti filozofických rozdílů, zapomenuty jsou odlišné historické interpretace; a rozhodnutí pomoci bezmocným, poskytnout útočiště nemajícím domov, obléct nahé a nakrmit hladové se stává náboženstvím, před jehož oltářem se může klanět muž každé rasy a žena každé víry může...

Treblinka: vyhlazovací nebo tranzitní tábor? - Carlo Mattogno, Jürgen Graf

Přeživší holocaust uvádí, že ve vyhlazovacím táboře Treblinka, umístěném ve východním Polsku, bylo mezi létem 1942 až létem 1943 zavražděno nejméně 700 000 a možná až 3 000 000 lidí, zejména židovského původu. Tvrdí se, že k vraždění byly používány nejrůznější prostředky: Mobilní nebo pevné plynové komory, jedovatý plyn se zpožděným či okamžitým účinkem, nehašené vápno, horká pára, elektrický proud, kulomety, vakuové komory, plynný chlór, cyklon B, výfukové zplodiny z dieselových motorů. Podle svědků byly mrtvoly nakonec páleny na hranicích o velikosti několikapatrového domu, aniž po nich cokoliv zbylo.

V první části knihy je vysvětleno a vystaveno důkladné kritice oficiální vykreslování a popisování tábora Treblinka, a to z hlediska jeho historické geneze, vnitřní logiky a technické proveditelnosti. Výsledek tohoto rozboru je v zásadě ten, že historický obrázek, který je v mnoha evropských zemích stanoven trestním zákonem, je neudržitelný, jelikož se nejedná o nic jiného než o nepřetržitý řetězec absurdit.

Ve druhé části knihy se autoři s pomocí svědeckých výpovědí, dokumentů a forenzních nálezů pokouší určit skutečnou funkci tábora Treblinka. Ve své analýze dochází k závěru, že Treblinka byla tranzitní tábor, kterým procházeli Židé z Varšavy a dalších oblastí na cestě buď na okupovaná sovětská území na východě, nebo do Majdanku a ostatních pracovních táborů v oblastech jižně od Treblinky.

Světově proslulá kniha pamětníka holocaustu odhalena jako podvod - Mark Weber

Známá kniha údajného pamětníka holocaustu, která obdržela několik mězinárodních ocenění, byla odhalena jako podvod.

V knize „Fragmenty: Paměti válečného dětství“ (Fragments: Memories of a Wartime Childhood) popisuje autor Binjamin Wilkomirski své utrpení, které prožil jako malé dítě v židovském ghettu v Rize. Jeho první dětskou vzpomínkou je událost, kdy viděl zabití svého otce. Wilkomirski dále popisuje, jak jako 3 až 4leté dítě prožíval svou krutou internaci za války v německých koncentračních táborech Majdanku a Osvětimi.

Kniha byla poprvé vydána v roce 1995 v němčině, poté byla přeložena do 12 jazyků. Ve Švýcarsku, kde Wilkomirski žije, se kniha stala široce propagovaným bestsellerem. K její propagaci byly natočeny dva televizní dokumenty a její autor osobně navštívil řadu škol, aby tak pomohl v propagaci knihy. Americká verze knihy byla publikována velkým nakladatelstvím Random House, které zajistilo pro knihu širokou publicitu a doporučovalo ji učitelům do škol. Židovské organizace a hlavní americká média byly knihou velmi potěšeny. New York Times ji nazvaly „ohromující“a Los Angeles Times ji pochválily jako „klasický popis holocaustu z první ruky“. V roce 1996 obržela kniha v USA ocenění „National Jewish Book Award for Autobiography and Memoir“, v Anglii poté získala cenu „Jewish Quarterly Literary Prize“ a ve Francii speciální „Prix Memoire de la Shoah“. Americké US Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu DC – americká federální instituce - bylo knihou tak unešeno, že Wilkomirskimu zaplatilo turné po šesti amerických státech.

Rudolfova zpráva: znalecký posudek o plynových komorách v Osvětimi - Germar Rudolf

Kdyby zde nebyl Ernst Zündel, nebyl by ani Germar Rudolf – přinejmenším ne ten, který neustále trpí kvůli těm, kdo nás nechtějí nechat kriticky zkoumat historiografii druhé světové války.

V létě 1989 jsem se náhodou dozvěděl o tzv. „Leuchterově zprávě“, (ne)slavném znaleckém posudku o plynových komorách v Osvětimi a Majdanku. Tento dokument byl připraven pro obhajobu Ernesta Zündela, který byl počátkem roku 1988 v Torontu podruhé obžalován kvůli svému nonkonformnímu pohledu na tzv. „holocaust“.

Když jsem v létě 1989 držel Leuchterovu zprávu v rukou, tak jsem o Ernstovi Zündelovi nic nevěděl, a to bylo dobře, protože kdybych věděl, pravděpodobně bych se jí ani nedotknul. V té době jsem si skutečně myslel, že to byl dokument připravený apolitickým Američanem, odborníkem na popravčí technologie, bez jakékoliv tendence obhajovat Třetí říši. Technické a chemické argumenty předložené v této zprávě mě přinutily pochybovat o správnosti toho, co ohledně holocaustu považujeme za pravdu a vedly mě ke kritickému zkoumání této věci.

Prof. Robert Faurisson - rozhovor pro rádio Islám (článek)

1. Co je to vlastně revizionizmus?Pojmem revizionizmus se rozumí „překontrolování“ obecně uznávaných skutečností. Tak například obecně uznávanou skutečností v minulosti bylo, že planeta Země je placatá a kolem ní obíhá Slunce. Ale lidé, kteří chtěli „překontrolovat“ tuto všeobecně uznávanou pravdu, zjistili, že Země je ve skutečnosti kulatá a obíhá okolo Slunce. Nebo: Nero zapálil Řím. To je lež. Napoleon podpálil Moskvu. To je lež. Jiný příklad: Během druhé světové války měli Němci údajně usekávat belgickým dětem ručičky a Bulhaři, spojení s Německem, měli zplynovávat sourozence v plynových komorách. Což je opět lež.

Prominentní falešný svědek Elie Wiesel - Robert Faurisson (článek)

V roce 1986 byla Elie Wieselovi udělena Nobelova cena. Obecně je akceptován jako svědek židovského „holocaustu“ a především legendárního nacistického vyhlazování pomocí plynových komor. Pařížský deník Le Monde 17. října 1986 zdůraznil, že cena byla Wieselovi udělena, protože:

„V poslední době jsme svědky, ve jménu tzv. historického revizionizmu, a to zvláště ve Francii, rozvíjení zpochybňování existence nacistických plynových komor a kromě toho i genocidy židů jako takové.“

Ale podle čeho je Elie Wiesel svědkem údajných plynových komor? A na základě čeho nás žádá, abychom uvěřili v masové vyhlazování? Ve své autobiografické knize Night, popisující jeho zážitky z Osvětimi a Buchenwaldu, není nikde zmíněna plynová komora. Je si však jist, že Němci popravovali Židy, a to vhazováním zaživa do hořících jam, před očima ostatních deportovaných. Nic menšího!

Syndikovat obsah