Politika

Kladivo na dvounohý hmyz - Rudolf Jičín

Kniha, která se tímto vydáním dostává ke čtenáři, je svým způsobem neobvyklá. Jejím prostřednictvím se čtenářská veřejnost může blíže seznámit s velkou myslitelskou individualitou filosofa Rudolfa Jičína. Zatím se tento širšímu okruhu čtenářů neznámý filosof presentoval (kromě odborných prací z jiných oborů) pouze úvodem k vlastnímu překladu díla Oswalda Spenglera Člověk a technika a několika časopiseckými úvahami.

Rudolf Jičín (1933-2011) patřil bezesporu k největším myslitelským duchům druhé poloviny minulého století a počátku století našeho. Královéhradecký rodák, který v letech 1952-1957 studoval na FF UK v Praze historii, filosofii a moderní logiku (doktorát z filosofie skládal u prof. J. L. Fischera v r. 1970), byl svérázným a značně nonkonformním myslitelem, břitkým glosátorem a svérázným humoristou, který udivoval své okolí pregnantními filosoficko-sociologickými postřehy, které zhusta zaznamenával a soustřeďoval ve svých dílech, jež on sám považoval více méně za nepublikovatelná. Jako by svou tvorbou naplňoval Nietzscheovu tezi o Hyperborejcích a lidech posthumně se rodících...

Příčiny úspěchu proizraelské lobby ve Spojených státech - Mgr. Jakub Záhora

Proizraelská lobby ve Spojených státech významně ovlivňuje americkou zahraniční politiku ve prospěch státu Izrael. Této problematice je věnována řada prací, naprostá většina se však jen velice zběžně věnuje faktorům, které činí lobby tak vlivnou. Cílem předkládané bakalářské práce Příčiny úspěchu proizraelské lobby ve Spojených státech je alespoň částečně tuto mezeru zaplnit.

Práce stručně popisuje rozsah americké pomoci Izraeli v ekonomické, vojenské i diplomatické rovině a následně ukazuje, že poskytování této podpory nemůže být uspokojivě vysvětleno morálními imperativy či strategickým významem spojenectví pro USA, nýbrž že je do značné míry výsledkem působení proizraelské lobby. Následně se práce věnuje již samotným příčinám úspěchu této lobby.

Ekonomie v zrcadle vývoje české ekonomiky - Jan Kukačka

Teto sborník příspěvků Jana KUKAČKY byl sestaven z jeho článků, otištěných v letech 1997-2006 v nezávislém čtvrtletníku (do r. 1998 měsíčníku) Svobodné noviny.

Všechny texty se týkají ekonomických přeměn, jež se u nás uskutečňují od listopadu 1989. Na tématech, která přináší každodenní život, se autor pokouší o nalezení příčin ekonomických problémů, jež nejsou na první pohled viditelné. Tomuto zaměření odpovídá jak způsob vyjadřování, tak i rozsah článků: Jsou psány tak, aby jim porozuměl i člověk bez ekonomického vzdělání, a vždy vycházejí z průpravných studií.

Většina publikovaných příspěvků se zabývá problémy makroekonomiky, o níž tak rádi a zdánlivě zasvěceně hovoří ve sdělovacích prostředcích přední činitelé různých politických stran. Články se snaží být objektivní bez ohledu na to, která z těchto stran je momentálně u moci.

Co je vidět a co není vidět - Frédéric Bastiat

Dílo vynikajícího představitele Francouzské liberální šškoly Frédérica Bastiata, apošštola svobodného obchodu, jemužž byl udělen čestný přídomek „francouzský Cobden“, je českému čtenáři téměř neznámé. Průkopnický český překlad jeho nejslavnějššího a co se týče teoretických implikací nejdůsažžnějššího spisu Co je vidět a co není vidět z r. 1923 (překladateli byli J. Kulhánková a E. Brachan, kniha vyššla ve vydavatelství Volné myššlenky československé v Praze) je dnes prakticky nedostupný, takžže nṚ čtenář měl možžnost setkat se s Bastiatem jen při příležžitosti vydání jeho známého protisocialistického pamfletu Zákon (přel. L. Hlinovský, vyd. Academia, Praha 1991), který ve vzruššené atmosféře tehdejšší doby, kdy se protisocialistická a protikomunistická stanoviska zdála něčím samozřejmým, nevzbudil patřičnou pozornost.

V myslích mnoha přísluššníků našší univerzitní vzdělané inteligence, kteří před rokem 1989 povinně absolvovali kursy marxistické politické ekonomie, není ovššem jméno Bastiat úplně neznámé, nebo zcela jistě vyvolává dvojsmyslnou– a právě proto zafixovanou –asociaci na termín „vulgární ekonomie“, resp. podobně dehonestující označení „vulgární apologetika kapitalismu“, cožž sugeruje obraz mělkého tendenčního propagandisty, jehožž postupy jsou v přímém rozporu s objektivními metodami vědy. A přitom je pravda právě opačná: byla to nikoliv Bastiatova, nýbržž Marxova tendenčnost a předpojatost ve výkladu vývoje ekonomického myššlení, která naššla svůj výraz v této naprosto neadekvátní charakteristice.

Ztraceni v ghettu - Theodore Dalrymple

Šokující, srdceryvné příběhy z anglických městských ghett, jež napsal literárně talentovaný vězeňský lékař a psychiatr, jsou především obžalobou levicového liberalismu a multikulturní ideologie intelektuálů. Těm se totiž podařilo přesvědčit tzv. spodinu společnosti, že je především obětí nespravedlivých společenských podmínek, že nezodpovídá za svůj život a že je naprosto bez šancí. Tolerantní postoje k deviantnímu chování a ke zločinu odsuzují ty nejzranitelnější (ženy a děti) k životu v gangsterském prostředí násilí, drog a každodenní hrůzy. Ohromná mašinerie sociální pomoci nevede k soběstačnosti ani neumožňuje únik z ghetta. Ideologická představa, že z bídy neexistuje osobní východisko, pouze sociální dávky, tak vytvořila velké patogenní společenství (24 % mladistvých neumí v Británii číst ani psát), které se paradoxně opravdu stalo obětí systému a žije v sebeklamu neviny, bezmoci a beznaděje.

Nechť se tento dramatický a strhující zápis strašlivé skutečnosti stane pro nás varovným mementem.

Politické vyjádření a represe surhumanistického principu - Giorgio Locchi

Levice jako garant pravomocí mezinárodního kapitalismu? Propagandistické užívání výrazu totalitarismus. Kriminalizování fašistických témat a symbolů více jak půl století po pádu fašistických režimů – a orwellovská všudypřítomnost fašismu v současné kulturní „produkci a konzumaci“: paradox? Zradil Hitler konzervativní revoluci? Byl národní socialismus „pohanský“ nebo ne? Kdo stojí mimo politickou linii ´pravice – střed – levice´? Proč není fašistický ´extremismus´ na krajích svého tábora, ale ve středu? Jsou svoboda a autorita, rebelství a loajalita – „hrdinskost romantismu“ a „hrdinskost klasicismu“, nesmiřitelnými protiklady? Co má společného Trockého myšlení s americkým Supermanem? Zajímají-li vás takováto a podobná témata či otázky, jste tu správně.

Zelená kniha - Muammar Kaddáfí

Nástroj vlády je prvořadým politickým problémem, jemuž čelí lidské společenství.

I konflikt uvnitř rodiny je často výsledkem tohoto problému.

Tento problém se stal velmi vážným od vzniku moderních společenství.

Národy dnes čelí tomuto trvalému problému a společenství jsou vystavena různým nebezpečím a těžkým důsledkům, k nimž vede. Nedokázaly jej dosud vyřešit s konečnou platností a demokraticky.

ZELENÁ KNIHA předkládá konečné řešení problému nástroje vlády.

Všechny politické systémy ve světě jsou nyní produktem boje o moc mezi nástroji vlády. Boj může být mírový nebo ozbrojený, jako jsou konflikty tříd, sekt, kmenů, stran nebo jednotlivců. Výsledkem je vždy vítězství jednoho nástroje vlády - ať už je to jednotlivec, skupina, strana nebo třída - a porážka lidu, tj. porážka skutečné demokracie.

Demokratická tyranie: švýcarský příklad - Jürgen Graf (článek)

Podle všeobecně uznávané definice je demokracie systémem, ve kterém většina lidu prostřednictvím volby vlády určuje politiku státu.

Ale každé volby stále více a jasněji demonstrují, že rozdíl mezi teorií a praxí je téměř nepřekonatelný. Nejnápadnějším volebním trendem je ve všech demokratických systémech charakteristická rostoucí neúčast a vhazování neoznačeného lístku. Stále rostoucí počet občanů nemá žádnou důvěru v systém, v němž se strany staly prakticky neodlišitelnými, ve kterém je volební propaganda zbavena hodnot, a který neposkytuje odpovědi na urgentní potřeby lidu.

Demokratická tyrania: švajčiarsky príklad - Jürgen Graf (článek)

Podľa všeobecne uznanej definície je demokracia systémom, v ktorom väčšina ľudu, prostredníctvom voľby vlády, určuje politiku štátu.

Ale čoraz viac a viac každé volebné referendum jasne demonštruje, že rozdiel medzi teóriou a praxou je takmer neprekonateľný.

Nanápadnejšia volebná tendencia vo všetkých demokratických systémoch je charakterizovaná rastúcou neúčasťou a vhodením neoznačeného lístka. Stále sa zväčšujúca časť občanov nemá žiadnu dôveru v systém, v ktorom sa strany stali prakticky neodlíšiteľné, v ktorom je volebná propaganda zbavená hodnôt, a ktorý neposkytuje odpoveď na urgentnú potrebu ľudu.

Židovský rasizmus: moje prebudenie do židovskej otázky - David Duke

Sľubujem, že táto kniha vás vyzve. Jej ohromujúce písomné dôkazy sa postavia aj niektorým vašim najzarytejším názorom.

Ak môžte tak ako najlepšie viete odložiť bokom predsudky, ktoré možno máte na túto tému a dokonca prípadnú predpojatosť voči mojej osobe – môžete spravodlivejšie ohodnotiť myšlienky a dôkazy v tejto knihe. To je všetko, čo môže žiadať autor od svojho čitateľa; a ja to žiadam od vás. Som úplne presvedčený, že ak sa posnažíte udržiavať vašu myseľ otvorenú, to čo si prečítate vás prekvapí.

Skutočná sila tejto knihy pochádza z jej dokumentácie hlavných zdrojov. Vlastne, rýchlo objavíte, že väčšina mojich dokumentov o židovskom rasizme je zo židovských zdrojov. Oni moje stanovisko obhajujú oveľa presvedčivejšie, než čokoľvek čo som mohol napísať. Povzbudzujem vás, aby ste sa pozreli na zdroje ktoré citujem a sami si ich skontrolovali. V tejto knihe vás beriem spolu so mnou na fascinujúcu objavnú cestu zakázanou témou. Nalieham na vás, aby ste počas skúmania tém, ktoré sú pred vami, odvážne udržiavali myseľ otvorenú, pretože to je jediný spôsob, ako môže ktokoľvek z nás nájsť pravdu.

Syndikovat obsah