Sionismus a judaismus

Křížová cesta Ruska - Theodor von Winberg

Winbergova kniha z roku 1922 není pouze pozoruhodným výkladem vzniku a vývoje ruské státnosti a kronikou tzv. demokratické i později bolševické revoluce v Rusku – jde mnohem hlouběji, až na samý kořen zla! Jasně a přesvědčivě ukazuje prstem na skutečné původce a před užaslýma očima čtenáře líčí dlouholetou a neúnavnou přípravu toho, co později vešlo do dějin jako Velká říjnová socialistická revoluce. „Tento jev je právě důsledkem neodpovědné a zhoubně působící židovské revoluční agitace během více než padesáti let.“ Naprosto otevřeně a plným právem nazývá věci i jejich protagonisty pravým jménem – tedy revolucí židozednářskou!

„Dokonce ani dnes pořád ještě nechce tolik chytrých a skutečně vzdělaných lidí uvěřit, že existuje tajná, mocná a internacionálně organizovaná židozednářská síla, usilující o světovládu, k jejímuž dosažení se musí nejdříve zmocnit všech gójů!

Hilsneriáda a TGM - Jan Rys (1939)

Janem Rysem podepsaná kniha je podrobnou kronikou asi vůbec nejznámějšího případu rituální vraždy novější doby – kdy byl alespoň jeden z pachatelů souzen a potrestán –, který dnešním potomkům vrahů dodnes nedává spát, jak dokazují nesčetné překroucené a nechutně lživé publikace, jimiž se snaží svalit vinu z pachatelů z řad jisté židovské sekty na nevinné včetně členů rodiny zavražděné Anežky Hrůzové. Tím paradoxnější je, že otřesná vražda téměř nezajímá současné potomky její oběti. Dílo také čtenáři podrobně ukazuje, jak se v polenském případu na straně Židů angažoval T. G. Masaryk sice horlivým, ale současně i trapným až doslova hloupým způsobem.

Židé i přes nesčetné důkazy opakovaně prohlašují rituální vraždu za „ohavný výmysl antisemitů“ se záměrem vyvolat nepřátelství k celému židovskému národu. To však sebeméně nevysvětluje neoddiskutovatelnou skutečnost, že z rituální vraždy byli podezíráni, obviňováni a také právem trestáni výhradně a jedině Židé! Nežidovská strana navíc nikdy netvrdila, že rituální vraždy jsou záležitostí celého židovského národa, nýbrž jen určité sekty v něm, což potvrzují i výroky některých samotných Židů. Jestliže však – jako i v případě vražd v Polné – se všichni Židé staví na obranu usvědčených vrahů, neměli by se divit, že v nežidovských národech je přesvědčení o židovských rituálních vraždách stále živé.

Talmud v nežidovském zrcadle - Hanuš Richter

Jest mylný názor, že jediným pramenem židovského náboženství jest bible. Nejstarším pramenem židovského náboženství jest Thora. Je to pět knih Mojžíšových. Celá rabínská literatura spočívá valnou částí na Thoře. Thora jest jádrem Starého Zákona. Jest uznávaná nejen Židovstvem, ale i křesťanskými církevními.Rabin přidávali ke Thoře komentáře. Ty se jmenují Mišna. Dalšími komentáři jsou různé Midrašim i kabalistická kniha židovstva Zohar.

Zpověď Nidala Saleha

se narodil 15. července 1936 v palestinském Nábulusu, kde absolvoval základní školu a gymnázium. Po maturitě roce 1954 už jako jordánský občan nastoupil na dvouletou pedagogickou školu v Ammánu. Když ji absolvoval, odešel pracovat do Kuvajtu
jako učitel. Za ostrou kritiku šejkovského totalitního režimu ho po třech letech vyhostili, a tak odešel studovat do Evropy. Několik měsíců prožil ve Vídni a koncem roku 1959 byl přijat na studium v Československu. Napřed studoval češtinu v Mariánských Lázních a po skončení jazykového kurzu ho vzali na Farmaceutickou fakultu UK v Bratislavě. V roce 1965 absolvoval studium a promoval s titulem magistr farmacie. Hned nato odešel se svojí manželkou a malým dítětem do Nábulusu, kde si otevřel lékárnu. V roce 1967 obsadila jeho město a celý zbytek Palestiny izraelská vojska.

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - Jack Bernstein

Jsem americký Žid z rodu aškenaziů, který strávil prvních 25 let svého života v USA, v zemi, která dala všem Židům svobodu a možnost prosperity až do takového stupně, že část Židů (zvaní sionisté) úplně ovládla americký politický a ekonomický život.

Před vznikem státu Izrael v roce 1948 byli Židé ve světě v souladu se sionistickou propagandou přesvědčeni, že Izrael bude domovinou pro všechny Židy, útočištěm pro pronásledované, demokratickou zemí a naplněním biblického proroctví. Pro porozumění všeho, co budu říkat, je nutné vědět, co je ve skutečnosti sionismus.

Propaganda sionistů přesvědčila všechny Američany, že sionismus a judaismus jsou jedno a totéž, že jde o jedno náboženství. To je ale do nebe volající lež! Zatímco judaismus je náboženství, sionismus je politické hnutí vzniklé ve východní Evropě u aškenázských Židů, kteří byli po staletí hlavní silou v tvorbě a prosazování komunismu a socialismu. Konečným cílem sionistů je světovláda, snaha získat pod jednu sionistickou vládu opřenou o sionistické nadnárodní bankéře celý svět. Komunismus a socialismus jsou pouhé nástroje, které jim pomáhají tento cíl uskutečnit.

Židovstvo na Slovensku - Ctibor Pokorný (1940)

Židovská otázka je dnes na Slovensku v popredí všeobecného záujmu. Je to prirodzené...

Židovský rasizmus: moje prebudenie do židovskej otázky - David Duke

Sľubujem, že táto kniha vás vyzve. Jej ohromujúce písomné dôkazy sa postavia aj niektorým vašim najzarytejším názorom.

Ak môžte tak ako najlepšie viete odložiť bokom predsudky, ktoré možno máte na túto tému a dokonca prípadnú predpojatosť voči mojej osobe – môžete spravodlivejšie ohodnotiť myšlienky a dôkazy v tejto knihe. To je všetko, čo môže žiadať autor od svojho čitateľa; a ja to žiadam od vás. Som úplne presvedčený, že ak sa posnažíte udržiavať vašu myseľ otvorenú, to čo si prečítate vás prekvapí.

Skutočná sila tejto knihy pochádza z jej dokumentácie hlavných zdrojov. Vlastne, rýchlo objavíte, že väčšina mojich dokumentov o židovskom rasizme je zo židovských zdrojov. Oni moje stanovisko obhajujú oveľa presvedčivejšie, než čokoľvek čo som mohol napísať. Povzbudzujem vás, aby ste sa pozreli na zdroje ktoré citujem a sami si ich skontrolovali. V tejto knihe vás beriem spolu so mnou na fascinujúcu objavnú cestu zakázanou témou. Nalieham na vás, aby ste počas skúmania tém, ktoré sú pred vami, odvážne udržiavali myseľ otvorenú, pretože to je jediný spôsob, ako môže ktokoľvek z nás nájsť pravdu.

Židovská rituální vražda: Historická studie - Hellmut Schramm (1943)

Jakmile přijde v nějaké souvislosti řeč na židovskou rituální vraždu, okamžitě zazní dobře známý pokřik o „krvavém strašidlu rituální vraždy“, „barbarské a nesmyslné bajce středověku“, „přiznáních, vynucených mučením na ubohých, nevinných Židech“, o „hloupých předsudcích“ a podobně. A právě to samé od našich čtenářů žádáme: čtěte pozorně a bez „hloupých předsudků“, jejichž původ si většinou sami neuvědomujete, a sami si pak udělejte vlastní názor. Krvavé lidské oběti znaly mnohé starověké národy, ale udržely se pouze u Židů. Proč by jinak byli z rituální vraždy pro krev obviňováni v průběhu dějin právě a jedině Židé?

Je pravda, že se místo člověka obětovalo zvíře, ale to lidskou oběť nenahradilo, nýbrž mělo pouze zástupnou úlohu. Podle židovského zákona je však zvířetem právě Nežid! Talmud říká výslovně: „Vy jste lidmi, ale nejsou jimi národy světa (nýbrž jsou dobytkem)…“ (Baba mecia 114b ad.). Žádný talmudista nepopře, že je Nežid pouhé zvíře. Jestliže je zvířecí oběť Jahvemu příjemná, pak je rituální vražda zákonně oprávněná, a pouze obětování Žida by bylo nesmírným proviněním proti rituálnímu zákonu!

Židovská rituální vražda: Nežidovské objasnění - Gerhard Utikal (1937)

I přes zuřivé popírání a zalhávání stonásobně historicky doložené židovské rituální vraždě pro krev má o ní nežidovská veřejnost alespoň nejasné povědomí. Zcela neznámá je však existence nesrovnatelně horší věci, tedy masových rituálních vražd, na něž jako jeden z prvních upozornil autor této knihy.„Pod pojmem rituální vražda se obecně rozumí jen vraždy jednotlivých osob. Přesto si zde musíme objasnit také a především Židy spáchané masové popravy nežidovských národů a zahrnout je pod pojem „rituální vražda“. Krvelačná nenávist vůči všemu nežidovskému se ve všech dobách projevovala také formou masového vyvražďování celých národů.“

Židovská morálka a mystérium krve - Athanasius Fern (1893)

Studie vysokého milánského duchovního Athanasia Ferna z roku 1893 se zabývá dnes již zcela nemyslitelným tématem židovské rituální vraždy pro krev. Autor nezvratně prokazuje, že potřeba křesťanské krve k náboženským účelům je i přes zuřivé popírání ze židovské strany jasně a jednoznačně doložena ze židovských náboženských knih. Postačí několik málo citátů:

„Důvod averze Židů vůči Nežidům a především křesťanům spočívá v jejich vlastní morálce a náboženství. To již dnes není mosaickým, nýbrž naopak rabínským nebo talmudským, hanebným a lživým farizejským výkladem mojžíšského zákona. Talmud nahradil Bibli a stal se kodexem Židů, jedinou normou jejich rituálů a obyčejů.“

Syndikovat obsah