Sionismus a judaismus

Židé za Stalinem - foto

Zde je jeden z nejkompletnějších obrázkových seznamu židů za Stalinem dostupný na celém internetu. Většina snímků jsou z knihy Juden Hinter Stalin od Rudolfa Kommossa.

Žid, judaismus a požidovšťování křesťanských národů - Gougenot de Mousseaux (1869)

Přestože předmluva německého překladatele není součástí autorského díla, nevypustili jsme ji ani v českém překladu, protože lépe než co jiného ukazuje naprosto rozdílné pojetí židovské otázky katolickým antijudaismem a pouze rasovým antisemitismem, tedy dvou protikladných světových názorů. Dalším důvodem ponechání předmluvy německého překladatele je okolnost, že připomíná neblahý osud knihy i jejího autora, který se v dějinách tolikrát opakoval.

Křesťanské dobrodiní a soucit, prokazované vždy Židům ze strany tyranské a nesnášenlivé katolické církve? A ještě potvrzené z autentického židovského pramene? Není snad takové tvrzení v jasném rozporu s oficiální historiografií? Pravdu přece může mít jen jedna strana! Tak jen poslouchejme:

„Pro ustavičné dobrodiní křesťanského kléru ve prospěch Židů v minulých stoletích a v různých zemích Evropy, pro vlídné přijetí, které papeži a mnozí jiní církevní hodnostáři prokazovali izraelitům v barbarských dobách, kdy byli z nevědomosti a předsudků pronásledováni a vyháněni, rozhodla velká židovská synoda Francie a Itálie 30. května 1806, naplněna uznáním a vděčností, že výraz těchto pocitů bude navždy žít jako autentické svědectví izraelitů tohoto shromáždění za dobrodiní, prokázaná dřívějšími generacemi křesťanského kléru v různých státech Evropy“ (Citát ze zprávy zasedání velké židovské
synody z 5. února 1807).

Výzva židovsko-sionistických sil v éře globálního zápasu - Mark Weber

V průběhu druhé světové války použil Henry Luce, vydavatel magazínů Life a Time pro dvacáté století poprvé termín „americké století“. Od té doby byl tento pojem použit mnohokrát. V desetiletích po konci druhé světové války byly Spojené státy jistě světovou vojenskou, ekonomickou a finanční velmocí, stejně jako nejdůležitějším kulturním faktorem.Toto označení však není jediné, které uplynulé století získalo. Před několika měsíci vydal Princeton University Press zajímavou knihu židovského akademika Yuriho Slezkina, který vysvětluje, proč bylo dvacáté století stoletím mimořádného židovského vlivu a moci. Tato kniha se jmenuje Židovské století (The Jewish Century).

Vládci Kremlu

V roce 1917 se rozpadla carská říše. Vláda a správa jsou v rozkladu. Ruské armády byly nesčetněkrát na hlavu poraženy. Široké masy obyvatelstva se zmocnila katastrofální nálada. Inteligence přihlíží nečinně a resignovaně vývoji, zdánlivě nezadržitelnému. A v čele státu je středně nadaný, slabošský panovník, neschopný odstranit zlořády nebo zadržet vývoj věcí.Únorová revoluce smetla carskou vládu. Nerozhodná přechodná vláda, místo aby stála u kormidla, nechává státní loď, již již se potápějící, na pospas vlnám. V říjnové revoluci roku 1917 dostávají se posléze k moci bolševici. Deset mužů je odpovědno za události oněch měsíců a za příští vývoj. Jsou to členové bolševického Politbyra pro vedení povstání a bolševického "Válečně-revolučního ústředí" : Lenin, Bronstein (Trocký), Brilliant (Sokolnikov), Apfelbaum (Zinověv), Rosenfeld (Kameněv), Sverdlov, Urický, Stalin, Dzerdžinský, Bubnov.Z těchto deseti je jediný plnokrevný Rus Bubnov, který v bolševickém náčelnictvu hraje jenom nepatrnou úlohu, Lenin je Rus, v němž koluje židovská krev, Dzerdžinský je Polák, Stalin Gruzínec a šest ostatních jsou plnokrevní Židé: Bronstein, Brilliant, Apfelbaum, Rosenfeld, Sverdlov a Urický. Židé tvoří absolutní většinu z deseti mužů, odpovědných za bolševický převrat, a byli od počátku na vedoucích místech ruské revoluce. 

Tisíciletá válka mezi Ruskem a Chazary - dr. Peter Beter

Zhruba před dvěma lety jsem hovořil o boji mezi křesťany a bolšševiky v Rusku od roku 1917. Současné události nelze pochopit bez vědomostí o tomto boji o kontrolu Kremlu během posledních ššesti desetiletí. Ale tento boj je pouze částí větššího historického obrazu. To, co vidíme dnes, přátelé, je vyvrcholením války, trvající více nežž tisíc let, mezi dvěma nejurputnějššími nepřáteli na zemi. Je to válka mezi Ruskem a Chazary.

Ti, kteří si mění jména - Židé v Hollywoodu

Židovští hollywoodští magnáti si už dávno řekli, že když bude veřejnost na jejich filmy pohlížet jako na „křesťanské“, mohli by vydělávat víc peněz. Proto chtěli mezi Nežidy zapadnout. Tak se Samuel Goldfish přejmenoval na Goldwyna a Cecil B. de Mille trval na svém nežidovském původu až do smrti, kdy mu na pohřbu celebroval rabín. Všichni židovští budovatelé filmového průmyslu se rozvedli se svými židovskými manželkami a oženili se s krásnými křesťanskými dívkami. To se týká lidí, jako byli Louis B. Mayer, Samuel Goldwyn, Jack Warner, David O. Selznick a Harry Cohen. Mnoha Židům, z nichž dělali „hvězdy“, nařídili, aby si změnili židovská jména na křesťanská. To se týkalo rovněž mnoha židovských hvězd, které pak cítily „lepší šanci“.

Talmud: zdroj nenávisti . R. M. Vlas (1939)

Talmud je slovo aramejské! Znamená poučení. Talmud je poučením o božím zákoně, je jeho znalostí i výkladem, je tedy vlastním zákonem židovství. Jsou dva Talmudy: jeruzalémský a babylonský. První pochází z počátku IV. století po Kr., druhý z počátku VI. století po Kr. Jeruzalémský je stručný, zato však velmi pestrý a je vzácným pramenem pro poznání dějin židovských, archeologie a zeměpisu palestynského apod. Talmud babylonský je trojnásobného rozměru, je rozvláčný a obsahu výhradně náboženského a sociálně právního. Je však, poněvadž byl sepsán o dvě stě let později, úplnější a proto i hodnověrnější. Původci pak obou jsou farizejové, sekta židovská, která se odklonila od pravověrné víry Mojžíšovy, ovlivněnanáboženskou filosofií chaldejskou. Formálně se dělí Talmud ve dvě sbírky „poučení“ o zákoně. Mišna je sbírkou vlastních textů zákona, Gemara pak sbírkou výkladů.

Sionismus - Alfred M. Lilienthal

Sionismus, Izrael, palestinská otázka - to jsou pojmy, jež se pravidelně objevují na stránkách světového tisku, téměř nepřetržitě vstupují do našeho soukromí prostřednictvím televizního a rozhlasového zpravodajství. Už více než čtyřicet let trvá v oblasti Blízkého východu nepřirozená situace, kterou způsobily vnější politickomocenské zájmy v symbióze se sionistickým hnutím. Už čtyřicet let jsme svědky bolestného střetnutí dvou tak historicky blízkých a přece tak politicky znepřátelených civilizačních entit. Na jedné straně stojí část židovské kulturně náboženské pospolitosti, která - zmanipulována politickými centry židovské buržoazie - uskutečňuje pod praporem náboženské nacionalistické teorie dlouhodobý a nepřirozený plán osídlování oblasti někdejší historické Palestiny. Na druhé straně stojí arabské obyvatelstvo tohoto území, jež na plány sionistů doplatilo ztrátou snad toho nejcennějšího, co národ může pozbýt - ztrátou vlastního území a rozpadem vnitřních sociálních vazeb.

Protokoly sionských mudrců - Robert Helebrandt

Protokoly sionských mudrců jsou v hrubých rysech vyjádřením programu židovstva, který současně naznačuje plán a prostředky k ovládnutí a zničení všech nežidovských národů a států bez výjimky. Podává návod, jak si má židovstvo počínat,aby na troskách těchto států vybudovalo svoje celosvětové panství. Plán je vyvrcholením po dlouhé roky pěstované a udržované starozákonní představy židovstva o sobě jako o národu, vyvoleném Jahvem k vládě nad celým světem. Je vyvrcholením onoho židovského egocentrismu, který pod vlivem odvěké výchovy vedl k vyhrocení nenávisti židovstva vůči všemu nežidovskému.

Protokoly sionských mudrcov (1939)

Proti Protokolom sionských mudrcov vedú Židia celého sveta proces a žiadajú, aby tieto všade boli zakázané. Na obhajobu a na dokazovanie pravosti Protokolov utvoril sa medzinárodný árijský komitét, ktorý na bernskom pojednávaní odhalí senzačné tajomstvo svetového sprisahania židovskej rasy proti árijským národom! Protokoly sú jedinečnou knihou na svete, ktorá po tridsať rokov stále bola a je po celom svete na nátlak Židov konfiškovaná. Kto nepozná Protokoly, podobá sa v pravom slova zmysle slepcovi vo všetkých otázkach, národných, medzinárodných, politických, národohospodárskych, finančno-hospodárskych, a kultúrnych. Keď vám je nie ľahostajný osud vášho života, majetku a existencie, pozorne prečítajte túto knihu, pojednávajúcu o medzinárodnej židovskej vláde. Touto knihou slovenskej verejnosti po prvý raz podávam v preklade vydané tajné dielo, ktorého pôvodný názov je : >> Protokoly sionských mudrcov <<. To, že aký veľký význam má toto dielo pre celý svet, možno posúdiť zo slov Američana H e n r y F o r d a, ktoré napísal vo svojej knihe >> Medzinárodný Žid << : " . . . mnohí americký senátori, ktorí ho čítali, boli prekvapení, keď videli, že Židia pred mnohými rokmi vypracovali plán, ktorý sa už začal uskutočňovať a že boľševizmus už pred rokmi ustálili a pripravili Židia, ktorí zamýšľali zničiť svet ".

Syndikovat obsah