Sionismus a judaismus

Proč se vraždí v Izraeli? - Nidal Saleh

Na stránkách našeho tisku a ve zpravodajství televizních a rozhlasových stanic se pravidelně objevují zprávy a arabsko-izraelského konfliktu v oblasti Blízkého východu. V poslední době nás překvapuje jednostrannost některých domácích deníků a televizních stanic, i jejich výrazná náklonnost k izraelské politice. Někdy se nám dokonce zdá, že některé noviny a televizní stanice se staly oficiálními mluvčími izraelské politiky u nás.

Otázkou je, odkud pramení tato oddanost a houževnatost jistého kruhu našich novinářů a redaktorů k otevřené a jednostranné podpoře izraelské politiky?

Je to pouze z neznalosti skutečné podstaty zmíněného konfliktu nebo i z jiných, nám neznámých důvodů? Nezapomněli snad tito lidé na principy a ideály, ke kterým se hlásí? Mám na mysli lidská práva, právo na sebeurčení, na protest a povstání proti okupaci a okupantům, která jim zaručila charta OSN. Nezapomněli snad na právo žít ve své vlasti svobodně a beze strachu, na zákaz okupovat cizí země a území, na zákaz konfiskovat druhým půdu a vyhostit je z domova?

Pro strach Židovský - Jan Neruda (1869)

Evropskou společností lidskou zašplouchla nyní nová vlna myšlenková, palčivě náruživá. Nesmíme ji nechat odšplouchnout kolem sebe, abychom nezkusili loď svou po ní pošinout dál, nás se ta otázka nová týká víc než jiných, odpovídají-li jiní k ní jen z hlediště společenského či uměleckého, my máme k ní také odpověď politickou a národní. Míníme starou otázku židovskou, již nyní nově povznesl velký skladatel a ještě větší Němec a liberalista Richard Wagner.

Nejedná se o to, mají-li či nemají Židé být emancipováni. Jsou již, a kde nejsou ještě zcela, budou co nejdřív, nikdo nezadrží proud osvěty lidské, k jasnosti se probírající - tím je otázka rozluštěna. Nejedná se víc o emancipaci Židů, nýbrž o emancipaci od Židů, o to, abychom se vybavili z výstředností druhé a nestali se z tyranů otroky. Z tohoto vybavování se nesmí nikdo vyčíst snad nenávist k Židům, jakož také ti, kdož historicky a psychologicky skumným okem pohlížejí na posavadní snahu celého vzdělaného světa, přející emancipaci Židů, netvrdí, že by přání to bylo vyrostlo právě z lásky k Židům.

Přednáška dr. Nidala Saleha, Praha 2005

Palestinský příběh je pro člověka, který nemá v hlavě naočkované předsudky a zfalšovanou historii, strašně jednoduchý a srozumitelný. Já jsem byl jednou na Slovensku v jedné vesničce pod Tatrami a šel jsem na procházku se svými slovenským kamarády. Procházeli jsme kolem nějakého domu, tam stál jeden pán a štípal dříví. Zastavil nás a řekl: „Pane Salehu, co se to
tam u vás děje?“ Tak jsem mu říkal: „Jste Slovák?“ Že ano. „To je váš dům?“ Že ano. Povídám mu: „Představte si, že přijdou Turci a řeknou vám, že tři tisíce let před Kristem tady byli Turci a mají právo na váš dům, vás vyhodí na ulici, žijí tam místo vás, začnou tam hospodařit, děti si hrají na zahradě – a vy s rodinou jste na ulici. Co byste dělal?“ On měl v ruce sekeru a řekl: „Přísahám Bohu, šel bych na ně s tou sekerou a rozsekal je na kousky!“ A já říkám: „Vidíte, jak je to jednoduché?“

Pravé Protokoly sionských mudrců - Ulrich Fleischhauer

Žádný jiný národ na světě o sobě tolik nemluví jako Židé, ale současně také žádný jiný národ není tak zvláštně nedůtklivý, když o něm mluví jiní – snad s výjimkou nekritického obdivování. Pravda, byť i vzácně vyřčená třeba samotnými Židy, zde naprosto není žádoucí. Ve slovesné podobě je to právě případ tajného politického dokumentu, zvaného Protokoly sionských mudrců. Autor předkládané knihy, podplukovník ve výslužbě Ulrich Fleischhauer byl jedním z nemnoha badatelů v oblasti židovské otázky a zednářstva, který plně pochopil a zdůrazňoval jejich zásadní význam. Mnozí před ním i po něm se domnívali poznat a vysvětlit tuto problematiku odhalením některých židovských a zednářských spisů, které v podstatě vždy představují, obrazně řečeno, pouze instrukce pro výcvik poddůstojníků. Ale skutečné taktické plány (neměnná strategie a ideologie je obsažena v Talmudu) tehdejšího „generálního štábu“ představují právě Protokoly sionských mudrců z roku 1897, jejichž naprostá většina stanovených cílů je dnes realitou. Již jenom pro tento fakt je nezbytné, aby každá generace Nežidů znala nejen jeden z nejcharakterističtějších projevů ducha vůdců židovského národa, Protokoly sionských mudrců, ale aby také konečně poznala pravdu o jejich původu a vzniku. Za nejucelenější a nejpřehlednější dílo o obsahu, smyslu i původu Protokolů lze nepochybně považovat předkládané Pravé Protokoly sionských mudrců, znalecký posudek Ulricha Fleischhauera, který je rovněž jedním z nejdůležitějších spisů o židovské a zednářské problematice vůbec.

Pravda o sionských protokolech - Grigorij Bostunič

Celou ruskou „velkou a nekrvavou“ revoluci jako podle not naplánovaně rozehrálo internacionální militantní Žžidovstvo. Realizovala jeho toužžebný sen - zotročit celý svět a nás křesťany učinit svými otroky. Rusové, kteří se podíleli na krvavém a zločinném ničení vlastního domu, v těch případech, kdy nebyli prostě ššábes-gojimi, tj. zaprodanci žžidovského zlata, byli jenom zaslepenými fanatiky. Jako takoví byli pouze posluššným nástrojem v rukou těchto ŽŽidů chytrácky jimi manipulujících zpoza kulis krvavé scény. Celá revoluce je žžidovským dílem buď přímo nebo za pomoci nastrčených gogolovských Rusů Manilovů, Rusů Nozdrjovů či ruských Pugačovů.

Pohled na mocnou židovskou lobby - Mark Weber

Po desetiletí porušuje Izrael zavedené zásady mezinárodního práva a pohrdá množstvím rezolucí OSN v rámci jeho okupací podmaněných území a opakované vojenské agrese.

Většina reakcí světa na politiku Izraele a zejména na jeho útlak Palestinců je odporná a trestuhodná. Tento mezinárodní konsens je odražen například od mnohých bezzubých rezolucí OSN odsuzujících Izrael, které byly schváleny převážnou většinou.

Jménem celého světa řekl generální tajemník OSN Kofi Annan: „Je nutností, aby Izrael ustoupil (z okupovaných Palestinských území). Nemyslím, že celý svět... se plete“. Jedině političtí představitelé a média v USA stále horlivě podporují Izrael a jeho politiku. USA po desetiletí zajišťují Izraeli jako pomoc armádu, diplomatické a finanční zázemí, zahrnující více než 3 miliardy dolarů ročně.

Odhalené Židovstvo - J. A. Eisenmenger (1711)

Odhalené židovstvo aneb důkladná a pravdivá zpráva o tom, jakým strašným způsobem zatvrzelí Židé urážejí a zneuctívají nejsvětější trojjedinost, Boha Otce, Syna a Ducha Svatého; jak urážejí a hanobí svatou Matku Boží, Nový zákon, evangelia
i apoštoly, posmívají se křesťanskému náboženství, a proklínají a pohrdají veškerým křesťanstvem; k tomu ještě mnoho dalších nebo jen zčásti známých věcí a velkých bludů židovského náboženství i teologie; ukazuje také množství pošetilých
a směšných bajek i dalších nesmyslných záležitostí; všechno vyčtené ze svých vlastních, a to mnoha (196) knih s velkým úsilím a neutuchající pílí; s vyjmutím hebrejských slov a jejich věrného převedení do německé řeči; nezpochybnitelně prokázáno a sepsáno do dvou dílů, z nichž každý obsahuje příslušné, vždy jistou matérii zevrubně projednávající kapitoly. Všem křesťanům vyhotoveno jako upřímná zpráva a opatřená úplnými rejstříky.

Nedotknutelní - Nidal Saleh

V dubnu roku 2002 mi vyšla kniha pod titulem „Proč se vraždí v Izraeli? - Palestinské memento“. Knihu vydalo v českém jazyce slovenské vydavatelství „Eko-konzult“ a byla distribuována ve Slovenské a České republice. Kniha vypráví o arabsko-izraelském konfliktu na Středním východě. Protože mnoho slovenských a českých čtenářů nezná kořeny tohoto konfliktu, kniha popisuje historické pozadí tohoto konfliktu, a hlavně podstatu židovské ideologie, z níž čerpá sionistická a izraelská politika. Kniha je rešeršního typu a opírá se o světově známé a vážené zdroje, včetně židovských a izraelských autorů a dokumentů.

Mezinárodní Žid - Henry Ford (1920)

Proč je židovská otázka přetřásána? Protože existuje a protože její vnikání do amerického života má přispět k tomu, aby byla řešena s ne aby přispívala k dalšímu trvání oněch neblahých, vedlejších okolností, které obklopují tuto otázku v jiných zemích.

Již dlouho se zabýváme ve Spojených státech židovskou otázkou. Sami Židé to věděli, i když domácí obyvatelstvo to netušilo. Občas propukla zde s nápadnou ostrostí, jež se zdála poukazovat na trochu povážlivé řešení. Mnohé příznaky nasvědčovaly tomu, že se blíží zostřená krize.

Židovská otázka se dotýká nejen všeobecně známých věcí, jako finanční a obchodní vlády, dobytí politické moci, zmonopolizování všech životních potřeb a libovolného ovlivňování amerického novinářství; vniká i do oblasti kulturního života a stává se tím americkou životní otázkou.

Lstí a klamem: Znepokojivý pohled do nitra Mosadu - Viktor Ostrovsky

ZVEŘEJNIT FAKTA, s nimiž jsem se měl možnost seznámit v průběhu čtyř let strávených ve službách Mosadu, pro mne nebyl nijak snadný úkol. Pocházím z přísně sionistického prostředí, které mi vštěpovalo zásadu, že stát Izrael nemůže chybovat. Zásadu, že my jsme Davidem v onom nekončícím zápase s ustavičně sílícím Goliášem. Zásadu, že jediný, kdo nás může ochránit, jsme toliko my sami - životní pocit umocňovaný svědectvím těch, kdo přečkali holocaust a kdo dosud žijí mezi námi.

Nám, Izraelcům nové generace, příslušníkům národa znovuvzkříšeného ve své vlastní zemi po více než dvou tisících letech exilu, byl tak vkládán do rukou osud celé národní pospolitosti. Velitelům naší armády se neříkalo generálové, ale vojevůdci. A naše vůdčí osobnosti, to byli kapitáni u kormidla velkého korábu.

Byl jsem nadšen, když jsem prošel výběrem a když mi bylo dopřáno privilegium stát se příslušníkem Mosadu, této - jak jsem se tehdy domníval - elitní organizace.

Syndikovat obsah