Aktivismus, survival

Jak se vyhnout placení pokut, 2. vydání, červenec 2014 - Erik Sedláček

Když mi někdy v první polovině roku 2013 začaly chodit „výzvy provozovateli vozidla k uhrazení určené částky“, pustil jsem se do hledání rad a návodů, jak se s touto nepříjemností vypořádat. Jelikož se však jednalo o novinku platnou od ledna 2013, praktických informací bylo k nalezení jen velmi málo, a to ještě ve značně roztříštěné podobě. Také existovala spousta spekulací ohledně výkladu zákona a možná řešení se teprve rodila. Vzhledem k poměrně bohatým zkušenostem s problematikou správního řízení – byť mimo oblast dopravy – jsem se nakonec rozhodl, že pokud žádný manuál neexistuje, napíšu ho sám. Tak se v červenci 2013 zrodila brožurka s pracovním názvem „Jak se vyhnout placení pokut aneb žádný konec výmluv na osobu blízkou!“

Od té doby již uplynul rok a ačkoliv k dané problematice stále neexistuje prakticky žádná judikatura, vykrystalizovaly některé poměrně účinné metody, jak se s tzv. „objektivní odpovědností provozovatele vozidla“ vypořádat. Vesměs se potvrdily předpoklady předvídané již v prvním vydání brožury, místy však bylo nutno přistoupit k jistým modifikacím a objevily se i některé nové metody. Proto je na místě brožurku aktualizovat.

Během zmíněného roku mi prošlo rukama zhruba 30 správních řízení a o desítkách dalších mám bezprostřední informace. Ačkoliv je to stále relativně malý vzorek, dovoluje vyvození určitých obecných závěrů ohledně postupu úřadů a účinné obrany ze strany provozovatele vozidla.

Operativně pátrací prostředky v trestním řízení - Jan Chvatík

Operativně pátrací prostředky jsou v trestním řádu relativně novým institutem. Jeho součástí se staly až v roce 2002 a to díky velké novele trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. (účinné od 1. 1. 2002). Do té doby byly součástí zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Tato práce si vedle nástinu historie právní úpravy operativně pátracích prostředků klade za cíl alespoň rámcově přiblížit postavení a úlohu těchto nástrojů v dnešním trestním řízení, poukázat na jejich specifika a částečně upozornit na některé problémy a otázky, které mohou vyvstat při jejich použití ze strany příslušných orgánů činných v trestním řízení, popřípadě naznačit možné změny „de lege ferenda.“

Na úvod je třeba předeslat, že nebylo mým cílem popsat tyto nástroje v celé jejich šíři a odpovědět na všechny otázky, které se v souvislosti s jejich aplikací nabízí. Brání mi v tom jednak rozsahové limity kladené na tento typ práce, dále jistá osobní odborná „nevyzrálost“, a také v neposlední řadě utajovaná povaha operativně pátracích prostředků (především nedostupnost některých interních aktů určených k jejich provádění).

Jak se vyhnout placení pokut aneb „žádný konec výmluv na osobu blízkou!“ - Erik Sedláček

Od 19.1.2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zavádějící tzv. objektivní odpovědnost provozovatele (majitele) vozidla za dodržování povinností řidiče a dopravních pravidel (ovšem pouze za konkrétních podmínek, o kterých bude řeč dále). Tato změna se brzy mediálně zažila jako konec výmluv na osobu blízkou, kterým však věcně vzato není.

Kriminalistická taktika - Jiří Straus

Učebnice "Kriminalistická taktika" je určena pro posluchače Policejní akademie ČR v Praze pro výuku předmětu "Kriminalistická taktika" v bakalářském studiu jako povinný studijní pramen. Může být dobrou studijní pomůckou i pro studenty v magisterském studijním programu a vhodným pomocníkem při zpracování bakalářských a diplomových prací vedených na katedře kriminalistiky PA ČR.

SAS příručka Jak přežít

Přežití představuje umění zůstat naživu. veškeré vybavení, které máte, se počítá k dobru. Musíte vědět, jak získat z přírody vše, co je možné a plně to využít. Vědět, jak na sebe upozornit, aby vás zachránci našli. Jak se, pokud není naděje na záchranu, dostat přes neznámé území zpět k civilizaci a hledat přitom cestu bez mapy či kompasu. Je třeba vědět, jak se udržet tělesné zdraví, nebo, pokud jste nemocní či zranění, jak vyléčit sebe i ostatní. Musíte být schopni udržet vlastní morálku i morálku všech, kteří vaši situaci sdílejí.Nedostatečná výstroj by neměla znamenat, že jste zcela bez vybavení, protože své dovednosti a znalosti si nesete s sebou. Těmto schopnostem a zkušenostem však nesmí být dovoleno zrezivět a své vědomosti byste měli neustále rozšiřovat.

Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem - LLP

Právě před osmi lety jsem dopsal příručku Občan, zákon a policie, jejíž vznik předcházel založení Ligy lidských práv. Zaměřovala se na základní situace, s nimiž se může občan setkat v kontaktu s policisty i strážníky. Takto pojaté publikace srovnávající pravomoci obou složek vůči občanům na trhu neexistovaly. Tento stav přetrvává dodnes. Stále stejné kolektivy právních odborníků a autoři nového policejního zákona píší hůře stravitelné komentáře pro policisty, advokáty či právníky ve službách státu. Poněkud překvapivě však stále neexistují žádné publikace určené občanům, pro něž by se měly zákony primárně vytvářet a srozumitelně vysvětlovat. Deset let praktického poradenství, prosazování reforem v této oblasti a vedení strategických právních případů před soudními instancemi na domácí úrovni i před Evropským soudem pro lidská práva na straně občanů nám přineslo nové zkušenosti. Utvrdily nás v tom, že si mnoho občanů často i pro nedostatek přehledně utříděných informací svá práva neuvědomuje. Případně si pletou pravomoci policistů a strážníků, nebo je znají jen mlhavě.

Polní manuál - Max Hammer

Věnuji tuto knihu památce našich umučených hrdinů Georgi Lincolnu Rockwellovi a Ianu Stuartovi Donaldsonovi, předním propagandistům a politickým inovátorům poválečné NS éry; našim kamarádům Stevovi „Micetrap“ z whitepride.net, který poskytnul prostor našemu Hnutí a Erichu Gliebemu, vydavateli z Resistance, který zachránil velký projekt a posunul jeho priority vpřed; a nakonec mým třem kamarádům, nekorunovanému králi propagandistického boje Marcelu Schilfovi, virtuosovi s videem Marku „Jäsä“ Järvinenovi a nejstatečnějšímu ze Švédů Robertu „Info-14“ Vesterlundovi.

Combat 18 Division Bohemia

Kompletní záloha někdejšího webu této organizace.

Cesta vpřed - Max Hammer

Blood & Honour je světová panárijská organizace bojující o přežití a rozkvět bílé rasy. Od mučednické smrti jejího zakladatele, Iana Stuarta Donaldsona, Hnutí prožilo období zmatků. Pop stars a lidé, kteří si chtěli jen nahrabat prachy, se - neúspěšně - pokoušeli zneužít B&H pro své vlastí sobecké cíle. ZOG zesílila svůj útlak a média neustále očerňovala revoluční nacionalistické síly. Členové organizace a ti, kteří ji podporují, byli často mylně informováni špióny, kteří se vetřeli do Hnutí, nebo byli díky problémům hlavní organizace odkázáni sami na sebe.

100 způsobů jak zmizet a žít svobodně - Barry Reid (1972)

„Žít svobodně“ znamená být schopný kontrolovat svůj vlastní život a vyhýbat se násilí nebo hrozbě násilí ze strany druhých. Co uděláte a jak to uděláte bude téměř vždy určovat, jestli svoboda bude nebo nebude vaše. VY však musíte převzít zodpovědnost za vytvoření svojí vlastní svobody. Nikdo, obvzlášť ne „vláda“, to za vás neudělá.

„Zmizet“ znamená znemožnit jiným lidem napadnout váš osobní svět svobody. Jestliže se takováto invaze většinou vykonává prostřednictvím elektronického shromažďování dat a křížových odkazů, musíte být schopni efektivně zkratovat tyto procedury.

Syndikovat obsah