Zednáři a ilumináti

Svobodné zednářství - Vilém Sladomel (1895)

Čtenáři se tímto dostává do rukou pravděpodobně nejpodrobnější studie o svobodném zednářstvu, jaká kdy v češtině vyšla. Autor zachází až do nejmenších podrobností v hierarchii, struktuře, rituálech atd. svobodozednářských spolků a díky tomu je jeho dílo při studiu dané tématiky neocenitelnou pomůckou.

V rámci převodu knihy do elektronické podoby jsme provedli pár drobných úprav textu, jako např. vynechání teček za letopočty, které se v textu nepravidelně objevovaly. Dále jsme sjednotili různé zkratky a opravili velké množství chyb. Ovšem nejdůležitější částí úprav jsou doplněné překlady textů z němčiny, francouzštiny, latiny a jiných jazyků. Nezištná práce několika lidí pomohla doplnit již tak obsáhlý text Viléma Sladomela, který se Vám dostává do rukou po 117 letech, ale který ani po takové době neztratil nic ze své působivosti.

Na závěr bychom chtěli podotknout, že přepis, zpracování a překlady probíhaly od konce roku 2010 do jara 2012. Šlo tedy o přes rok trvající intenzivní práce. Jistě však nebylo možné se i přes několikanásobné korektury vyvarovat chyb. Budiž nám tedy prominuty.

Editor

Svobodné zednářství a jeho poměr k náboženství - Vilém Sladomel (1890)

Bohatství literatur světových co do spisů, jednajících o „svobodném zednářství“, jeho původu, rozšíření, tendenci, účelu a úspěších obavy hodných, ― nedostatek knih toho druhu v milém našem jazyku českém, ― jakož i povinnosť svatá „čeliti zlu protikladem,“ ― jakož i ta příčina, že svobodné zednářství ― jak už mocně patrno ― rozvinulo už i u nás v Čechách strašlivou činnosť svoji, jsou příčinou sepsání této knížečky.

Nevlastním si jiného než projev dobré vůle, vrcholící ve přání, by jiné, opravdu osvědčené péro veliké této povinnosti vším úsilím se chopilo a českoslovanskému lidu našemu vylíčilo ne z části jako tuto, nýbrž úplně onu tajemnou dílnu „zednářskou“, z níž pošel potměšilý „tichý boj“ proti odvěkým řádům člověčenstva namířený:

I. na hlavu a srdce katolické církve;

II. proti monarchickému státu zaváděním republik cestou revoluční; ― a

III. proti školství ve smyslu katolickém.

Vybral jsem hojně citátů najmě z tábora oposičníků, by každý poznal podvratné snahy ne pobloudilých, ale vědomě zapřísáhlých nepřátel všeho míru a pokoje.

Kabbala, sekty a tajné spolky - N. A. Boutmy (1925)

Z existujících tajných spolků nejrozšířenějším a nejznámějším jest bez odporu svobodné zednářstvo.

Spolek tento existuje přes 200 let. O původu a podstatě jeho existuje ve všech řečech obrovská literatura. A přece tajní vůdcové zednářstva dovedli takovou kuklou zastříti tuto otázku, že mnozí, zřejmě zcela svědomití badatelé až podnes nedospěli k jednotnému úsudku o původu a cíli tohoto tajného spolku.

Jedni spisovatelé připisují vznik zednářstva potměšilosti anglického národa; druzí vidí jeho počátek v Německu; třetí považují zednářstvo za zbraň řádu Templářského; čtvrtí soudí, že se zednářstvo vyvinulo přirozenou cestou ze svazů stavitelských, které postupně ztratily svůj prvotní řemeslnický význam; pátí vidí počátek zednářstva v starých egyptských mysteriích atd.

I co se týče samotné podstaty zednářstva, i tu existují různé náhledy: většina spisovatelů připisuje zednářstvu ráz filosoficko-vědeckého a dobročinného spolku.

Avšak nic není tak tajného, aby se jednou nestalo jasným, a tak i »velké tajemství« svobodného zednářstva, tak bedlivě chráněné jeho vůdci, neuniklo také všeobecnému osudu všech lidských podniků.

Francouzští badatelé v oboru tajných spolků pracně a dlouho bádali, až konečně objevili správnou cestu k rozřešení zamotané otázky. Oni dospěli k přesvědčení, že na zednářstvo nesmíme hleděti co na samostatný zjev, vzniklý v Anglii před 200 lety, ale co na článek nepřetržitého řetězu tajných spolků, řetězu, jenž se táhne po staletí.

Židozednářství: metla světa - Jan Rys (1938)

Příroda a historie jsou dvě učitelky života. Obě, příroda i historie, shodně nám ukazují, že život je protkán ustavičným bojem. Je to věčný zápas dvou principů: dobra a zla. Žádný z nich dosud nezvítězil a nemůže zvítěziti, neboť absolutní zlo, stejně jako absolutní dobro znamenalo by sice konec boje, ale také konec života. Ale i při tom, že nelze věřiti v absolutní vítězství dobra na tomto světě, jest svatou povinností člověka, aby pracoval alespoň k stálému zlepšování, k dosažení možného maxima dobra.

Jsoucnost zla vyvolává pocit nejistoty, a to právě ve fázi boje, dokud ještě nezvítězilo. K potření zla jest nutno je poznat, a to co nejdříve.

Nižší tvorové jsou za tím účelem nadáni pudovou schopností. Instinktivně větří a rozeznávají nebezpečí obyčejně včas a proto dravci a šelmy, využívající své síly a lsti, mají často hodně těžké živobytí.

Obžalovací řeči (Svobodné zednářství a velezrada, Židé v zednářstvu a revoluci) - G. Boutmy (1907)

V době francouzské revoluce na konci XVIII. století zkonstituovaly se v Anglii dva revoluční kluby „Ústavní Spolek“ a „Revoluční Spolek“, jež nejednou poslaly do Francie deputace, aby tam vyslovily živý souhlas s revolučním hnutím.

V nynější době rovněž zorganizovalo se několik spolků se „Svazem Přátel Ruské Svobody“ v čele, jichž hlavním cílem je všemožné napomáhání a účastenství na revolučním hnutí v Rusku, což ovšem neobejde se rovněž bez anglických deputací a vůdců, kteří k nám přijíždějí s nejlepšími doporučeními anglické vlády.

Konservativní vláda Anglie podporuje revoluční hnutí v Rusku. Není žádného divu, uvážíme-li licoměrnost anglických ctností — patriotismu, nábožnosti, úcty k zákonům — jež jsou pro Angličana závaznými jen v hranicích Anglie a jen vůči sourodákům. V jiných zemích jsou Angličanům tytéž ctnosti jenom k smíchu, anglický tisk jim posměšně říká „chauvinismus“, „fanatismus“ a „zotročení“. Dnes anglický tisk, vedoucí krutý boj proti monarchům celého světa usilovně agituje ve prospěch zesílení monarchistické vlády v Anglii.

Zednáři ve Vatikánu - Týdeník Politika

Po dlouhá léta se zabývám církevní a církevně politickou problematikou. Proto bych se rád podělil s čtenáři o svůj názor na současný stav vatikánské hierarchie; začnu tedy nejdříve o posledních papežích. Pius XII. (1938-1958), Jan XXIII. (1858-1863), Pavel VI. (1963-78), Jan Pavel I. (1978 - 33 dní pontifikátu), Jan Pavel II. (1978-2005). To je stručně přehled papežů, o nichž bude zmínka.

Zákulisie: Slobodomurárstvo a protikresťanské hnutie - E. Cahill

“Dnešné vlády”, hovoril veľký anglický štátnik pred viac ako päťdesiatimi rokmi, “majú do činenia nielen s inými vládami, spanovníkmi, kráľmi a ministrami, ale aj s tajnými spoločnosíami, ktoré majú všade svojich agentov bez škrupúľ, a ktoré môžu v poslednom momente zmariť všetky plány vlád.” “Nie sú to iba vládcovia, ani králi, ani princovia”, povedal kardinál Manning o rok neskôr, “ktorí ovládajú smer diania na Východe (viď Balkán). Je niečo iné nad nimi a za nimi; a je to vec, ktorá je mocnejšia než oni.” “Vrátane takmer každého národa”, napísal Lev XIII. o štvrťstoročia neskôr, “vo svojom nesmiernom dosahu sa zjednocuje s inými sektami, pre ktoré je skutočnou inšpiráciou a skrytou motivujúcou silou. Najprv priťahuje a potom si udržiava spoločníkov vnadidlom celosvetových výhod, ktoré pre nich zabezpečuje. Ovplyvňuje vlády niekedy sľubmi, niekedy i hrozbami. Našla si svoje cestičky do všetkých tried spoločnosti, a vytvára neviditeľnú silu, ktorá nie je zodpovedná nikomu,
nezávislú vládu, nakoľko je zastúpená v parlamente právneho štátu.” Všetky tieto slová platia ešte väčšmi dnes.

Poslední varování: dějiny Nového světového řádu - David Allen Rivera

Tato kniha se zabývá organizací, známou jako Ilumináti. Poprvé jsem o této skupině slyšel v roce 1978, kdy se mi do rukou dostala magnetofonová kazeta, která byla namluvena na Open Door Church in Chambersburg, PA. Hostující mluvčí, jménem John Todd, se označil jako bývalý člen, odhalil existenci tohoto tajného řádu elity, který více než 200 let kontroloval světové události, a jehož konečným cílem bylo nastolení světové vlády. Po vyslechnutí této kazety jsem byl šokován. Bylo to tak neuvěřitelné, tak nepředstavitelné, že to nemohla být pravda; ale nemohl jsem to pustit z hlavy. Abych ukojil svou zvědavost, rozhodl jsem se zahájit vlastní pátrání.

Vedle shánění informací o Iluminátech jsem také pátral po Johnu Toddovi. Na konci svého pátrání jsem nebyl schopen dojít k závěru ohledně jeho autentičnosti, avšak 90% z toho, co řekl o Iluminátech, byla ověřitelná pravda. Pokračoval jsem ve svém výzkumu a čím hlouběji jsem se dostával, tím znepokojivější informace jsem získával. Když jsem jako dítě sedával v kostele a poslouchal, co Bible říká o tom, co se stane v "posledních dnech", bylo skutečně těžké si představit, jak to všechno může být možné. Informace, které jsem získal o Iluminátech, jsem dal do perspektivy této estachologie. Nyní se mi jevilo nejen jako možné, ale stalo se nepopiratelným faktem, že nic netušící svět je veden k vyplnění proroctví z doby vzdálené téměř 2000 let.

Eliminace zednářstva odhalením jeho tajemství - Erich Ludendorff (1933)

„Jakýkoli komentář by zde dojem jen oslabil,“ říká Ludendorff v poněkud jiné souvislosti. Přesto se domníváme, že několik slov úvodem nebude od věci.

Ludendorff psal předkládané dílo o zednářstvu pro Němce své doby, kteří tehdy ještě úplně neztratili národní vědomí, a zednářskou i židovskou otázku si právě od zednářů nenechali namluvit jako blouznivý výmysl patologických „antisemitů“. Autor se tedy rozhodně nemýlí, když píše, že jeho dílo bude mít platnost navždy, a opravdu nás přes odstup generací jasnozřivě poučuje o skutečné podstatě zednářstva.

Syndikovat obsah